Ñwaʼni Nsi be mfà mbùnde num mbètte ndùb ntùm yôg. Fe nguʼ njù yàme Ñwaʼni Nsi bʼa be ju tanjoñ. Nzen ni oaʼ yen mba be Ñwaʼni Nsi ywimdʼo là.—2 Timôtio 3:16, 17.