Ke i miñañ

Ke ibon ba miño

Mbôgi Yéhôva

Basaa (Kamerun)

Baa Mbôgi Yéhôva i nhémle Yésu?

Baa Mbôgi Yéhôva i nhémle Yésu?

Ñ. Di nhémle Yésu nu a bi kal le: “Men me yé njel, me yé maliga, me yé ki niñ; mut nye ki nye a mpam bé yak Tata, hababé inyu yem.” (Yôhanes 14:6) Di gwé hémle le Yésu a bi nyodi nyoo ngii, a lo munu isi, a ti peles yé niñ i mut binam kiki sesema inyu binoñ. (Matéô 20:28) Nyemb yé lôñni bitugne gwé bi nyible bet ba nhémle nye njel i bana niñ boga. (Yôhanes 3:16) Di nhémle ki le i len ini, Yésu a yé kiñe i Ane Djob nyoo ngii. Ndék ngéda, i Ane i, i ga lona nsañ munu nkoñ isi wonsôna. (Masoola 11:15) Ndi di nhémle yak bini bibañga bi Yésu bi bi nkal le: “Tata a nloo me.” (Yôhanes 14:28) Jon di nhémle bé le Yésu a yé Nyambe nu ngui yosôna, di mbégés bé to nye hala.