ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

Akie

'-Zöfɔn ˈlö hobishi -nda gba bɛn ˈˈyi, ˈa -bë ˈkoe ˈhö ˈtsɛn ˈˈman ˈkpakpa fɛn.'—Matie 24:14.

Joova -Adanshɛshisɔ: He -le han?

-Han -tshɔ -bo tshuntshun namɛ bu kɛ ˈyi -han ˈka -ka, -e ˈˈle ˈe kö. E man kun han kpakpa, -han -kɛ mikpankö kö han -le, -e -le -ze -han -tshɔn nɛn. -Han -yɛ la kun han bua Joova hɛn. ˈO ˈwɛn man -le -Zö ˈwɛn Biblë -ɛ -yɛ dzhi bɛn dzhuɔ namɛ ˈo ˈwɛn man ˈo -bo -kɛ kpakpa. -Han ˈe -kɛkɛ la gbɛkpo -le Jesu Kisë shuan. Akö a sɛ han kpɛ Kisë -nunmëndasɔ, -yɛ han dzhi lë. Han mikö mikö, -han nɔn han -alagie tsabiɛ bokan ze -ba Biblë -ɛ la lɔ namɛ -ba -Zö Hobishi -i la bɛn lɔ. Kun -han -Zö Joova namɛ ˈo Hobishi -i -man -adanshɛ -shɛ fɛnfɔ, -a han kpɛ Joova -Adanshɛshisɔ.

-Nɛn ze han ɛntɛnɛtë -ɛ fɛn. -Kë Biblë -ɛ la. -Lɔ han namɛ -kɛ ˈkɛ ˈyi -han woye.

 

Bie kun bu kë Biblë la

-Hën Biblë bɛnkë ˈkɛ -dɔ ˈyi bu -yɛ la e -bo yi bu -yɛ la -man nɛn.

Vidoo ˈkɛ ˈyi yɛ Biblë -ɛ la bɛn kë

Vidoo ˈkɛ ˈyi yɛ -le ze -a -Zö -biɛn pɔn han ɛntɛnɛtë -ɛ fɛn.

Joova -Adanshɛshisɔ ˈba, ˈba -zösɔnˈan ˈya ˈkɛ

Joova -Adanshɛshisɔ ˈba, -bo ˈyi -ba -kpë ˈya, namɛ kun -ba hɔn -le -Zö ˈsɔn, kö ˈkɛ lɔ.

Latɔ ˈkɛ ˈyi han nɔn bu kë

-Hën latɔ la bɛn wɛn ˈkɛ ˈyi -a nɔn bu kë namɛ ˈkɛ ˈyi -a lɛlɛ -da ˈe ˈˈza ama.

-Hën -amuan ˈbu nɛn vidoo kɛ

-Kɔ -amuan ˈbu vidoo ˈkɛ nɛn kë Biblë -ɛ la.