ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

Joova -Adanshɛshisɔ ˈba, ˈba -zösɔnˈan ˈya ˈkɛ

Joova -Adanshɛshisɔ ˈba, ˈba -zösɔnˈan ˈya ˈkɛ

Han -zösɔnˈan ˈya ˈkɛ, -han -yɛ la kun bu lɔ ˈe la bɛn ˈkɛ. -Bo ˈyi bu hɔn, kö han -zösɔn -ɛn, ˈe nɛn lɔ.

 

 

 

ˈKö han -Zösɔn ˈyi ˈe hɔn bu dzhi mënmën

ˈˈƝan -kɛ man -a -le han ˈya ˈkɛ nɛn?

Lëtsɛn ˈkɛ kpakpa nɛn, Joova -Adanshɛshisɔ ˈba, -ba ˈya tshun ˈkɛmuën, -Zö ˈsɔn. (Hebre 10:24, 25) Tsabiɛ kpakpa, ˈba sɛ -bë ˈya ˈkɛyɛ nɛn. Bɛn ˈkɛ ˈyi Biblë -ɛ -yɛ ˈkë, namɛ kun ˈa -le -le -kɛ kɔ ˈkɛ la, ˈa ˈkɛ la fëfë.

Han ˈya ˈkɛ tën nɛn, tsabiɛ ˈba ˈwɛn ˈba ˈe nɛn -bë, ˈba sɛ nɔn mɛn dzhu bɛn, kɔ ˈa nɔn ˈe -le -shukusɔn ˈkɛ la nun. Han ˈya ˈkɛ kpakpa, ˈe nɔn -bo wɛn, namɛ ˈe nɔn sɔn lɔ, -han ˈnun kɔ, namɛ -han saka ˈyɛ.

Tsabiɛ kpakpa ˈba sɛ -bë han ˈya ˈkɛ nɛn, -kɛsɛ -ba sɛ ˈˈle Joova -Adanshɛshisɔ. -Han tsabiɛ kpakpa ˈkpɛ kun ˈba -wɔ ˈba -ye. -A ˈˈman -shika ˈgba han ˈya ˈkɛ nɛn -bë, namɛ -a ˈˈman -shika -bo ˈpɛ.