Nen video ma nwang'ere

Jumulembe pa Yehova

Alur

“Lembanyong'a maeni mi Ker jubiyero i ng'om ngung'.”—Matayo 24:14.

Jumulembe pa Yehova—Watie Jukani?

Watie dhanu mi thek dupa ma tung’ tung’ man mi dhok de dupa, ento wan ceke wadikra pi nilubo lembe ma rom. Ku kwong’a zoo, wamito niyungo Yehova, ma etie Mungu mi Biblia man Jacwic mi piny ceke. Wabed watimo kero mwa ceke pi nilubo batiend Yesu Kristu man watie kud anyong’a nilwong’ra Jukristu. Wan ceke, ng’atuman bewodho saa pare ma pol pi nikonyo dhanu unyang’ akeca iwi Biblia man iwi Ker pa Mungu. Calu wabed warweyo lembe kunoke wabed wayero pi Yehova Mungu man pi Ker pare, julwong’owa ku nying ma Jumulembe pa Yehova.

Yab kusika mwa mir internet. Som Biblia i internet . Ponj ning’eyo lembe lee i wiwa man iwi yioyic mwa.

 

Kwai Ponji mi Biblia

Nwang’ ponji mi Biblia m’umbe cul i saa man i kakare m’imaru in.

Video iwi Lembe mi Biblia

video i internet iwi lembe mi Bibia ma teng’o yioyic iwi Mungu.

Coko mi Jumulembe pa Yehova

Nwang’ kaka ma wabed wacokara i ie man nen kite ma wabed watimo ko thier mwa.

Jemni m’Upangre Kamaleng’

Nen lembe m’uwok manyen man piny ma nwang’ere.

Video i dhok mi dhanu ma buba

Ponj Biblia nikadhu kud i video mi dhok mi dhanu ma buba