Ajawule pa ndandanda

Lilamusi lya Mtemela ni Makuke

Lilamusi lya Mtemela ni Makuke

Ciwanja ca Mboni sya Yehofa cikusacimbicisya ufulu wakusunga mtemela wa mundu jwalijose. Kuti amanyilile yejinji yakwamba yatukusatenda pakusunga yindu yakwamba wawojo mwamtemela, atowanye apa.

Malamusi gakuteteya yindu yakwamba wawojo (The Data Protection Policy) gakusasala mwacikusatendela ciwanja ca Mboni sya Yehofa ni yindu yakwamba wawojo. Yindu yine yakusosekwa kuyikuya yakamulana ni webusayitiji ayisasile pasipa.

Webusayitiji jili ja Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Ciwanjaci lisosa lyakwe ngaŵaga kupata mbiya nambo kamucisya masengo ga Mboni sya Yehofa soni kwiganya Baibulo. Maseva gane ga webusayitiji gali ku United States of America.

Yakwamba Wawojo

Yindu yakwamba wawojo yiŵalilembile pa webusayitiji tukusayikamulicisya masengo pamagongo gaŵasalile paŵawugulaga akaunti jawo pa webusayitiji.

Ngatukusapeleka yindu yakwamba wawojo kwa jwalijose pali pangali magongo gakupikanika. Mpaka tupelece yindu yakwamba wawojo kwa ŵane mnopemnope pakusaka kwakamucisya pa yindu yine, soni tucamanyisya mkanitutende yeleyi. Mpaka twasalilesoni ŵane yakwamba wawojo mwakamulana ni malamusi gawo, mpela pakusaka gwala cinyengo, kapena pakusaka kulinganya yine ni yine. Yindu yiliyose yakwamba wawojo ngasituyisumisya, soni atamose kumjasima mundu jwine.

Yiwanja Yine. Ndaŵi sine, pa webusayiti jetuji pakusasimanikwa malinki ga ma webusayiti ga yiwanja yine yatukusayiŵenda kuti yitukamucisyeje kutenda yindu yine mmalo mwetu (mwambone, kulemba fomu ja pa Intaneti). Cacimanyilila kuti ajinjile pa webusayiti ja ciwanja cine ligongo kawonece ka webusayiti kacicenga nambosoni adilesi jakwinjilila pa webusayiti jicicenga. Patukusagula yiwanja yine, ndaŵi ni katema tukusalolasoni yindu yawo yakwamba kusunga mtemela nambosoni kulola naga akusunga mtemela payindu yakwamba wawojo. Tukusasaka kuti yiwanja yeleyi yikuyeje malamusi getu. Naga akwete ciwusyo pakwamba ya yiwanja yine tukwaŵenda kuti alole yakwayana ni malamusi ga ciwajaco pa webusayiti jawo.

Yakwamba Citeteyo

Tukusajiwona ngani jakuteteya yindu yakwamba wawojo kuŵa jakusosekwa mnope. Tukusateteya yindu yakwamba wawojo pajinjile pa webusayiti jetu pakuya malamusi mpela ga Transport Layer Security (TLS). Tukusakamulicisya masengo makompyuta gane pakuteteya yindu yawoyo soni kusunga mtemela pa yindu yaŵatutumicisye yakwamba wawojo.

Akaunti

Tukusakamulicisya masengo adilesi ja imelo jaŵajikamulicisye masengo paŵawugulaga akaunti pa webusayitiji pakwamanyisya yine ni yine yakwayana ni akaunti jawo. Mwambone, naga aliŵalile lina kapena nambala jamtemela jaŵakamulicisye masengo paŵawugulaga akaunti jawo, tucakamucisya kupitila pa adilesi ja imelo jaŵapelece paŵawugulaga akauntijo.

Yakupeleka

Naga akupeleka mbiya kupitila pa Intaneti, tukusajigala lina lyawo nambala jawo ja foni soni adilesi ja imelo jawo. Kuti tupocele yakupeleka pakamulicisya masengo makadi ga ku banki, tukusakamulicisya masengo matala gakupelecela yakupeleka kupitila pa intanenti gagakwete citeteyo cekulungwa. Ngatukusasunga kapena kulola yine ni yine yakwayana ni kadi jawo, manambala gawo ga ku banki, kapena yindu yine yakwayana ni akaunti jawo ja ku banki yaŵayikamulicisye masengo paŵapelekaga mbiyasyo. Tukusasungaga malisiti ga mbiya syatutumicisyesyo kwa yaka yakupunda 10. Malisitigo gakusapwatikapo lisiku lyaŵatumisye mbiyasyo, winji wa mbiya syaŵatumisye soni litala lyaŵakamulicisye masengo pakutumisya mbiyasyo. Tukusatenda yeleyi pakuya malamusi gakwayana ni mbiya soni kuti citukombole kwasalila cenene naga wawojo akuwusya yine ni yine yakwayana ni mbiya syaŵatumisyesyo. Ngasitwasalila kuti apelece mbiya sine.

Yindu Yine

Mpaka apelece yindu yakwamba wawojo (mpela lina lyawo, adilesi jawo soni nambala jawo ja foni) pamagongo ganesoni ngaŵagape pakusaka kupeleka yakupeleka kapena kuwugula akaunti (magongo gakwe mpela kuŵenda lijiganyo lya Baibulo lyalulele). Tukusajigala ni kusunga yindu yeleyi pamagongo gaŵatumicisye yinduyo soni naga kuli kwakusosecela.

Makuke Soni Yine Yakulandana Nayo

Pajinjile pa webusayiti, yindu yine yikusasunjika jika ni tukusajigala yinduyi kupitila mu “makuke,” “web beacons,” soni mu yindu yakulandana nayo. Pa lilamusi lya mtemela, maloŵe gakuti kuke gali gakumanyika mnope soni gakusapwatikapo yindu yine mpela yayikusasunjika jika mu kompyuta kapena mu foni jawo panyuma pakwijila pa intaneti.

Makuke. Mpela ma webusayiti gejinji, pajinjile pa webusayiti jetu, yindu yine yamnono yakwamba wawojo yakolanjikwa kuti “makuke” yikusasunjika mu foni, mu tabuleti kapenasoni mu kompyuta jawo. Pana mitundu jejinji ja makuke jajikusakamula masengo gakulekanganalekangana soni jikusakamucisya kuti amanyilile yejinji yakwamba webusayiti. Makukega gakusakamucisya kumanyilila nago pakwete pajinjile pa webusayitiji. Gakusamaucisyasoni kumbucila yindu yakusayinonyela pa webusayitiji. Mwambone, ciŵeceto casagwile cikusasunjika mu makuke kuti pakusaka kuwugulasoni webusayiti jiwuguleje m’ciŵecetoco. Ngatukusakamulicisya masengo makuke pakutendela malonda.

Mitundu ja makuke jatukusamulicisya masengo pa webusayitiji mpaka tujigaŵe m’makuga gatatu:

  1. Makuke Gakusosekwa Mnope​—Makuke gelega gakusakamucisya kuti akombole kamulicisya masengo yindu yine ya pa webusayiti, mpela kwinjila malo gane, kapena kutumisya mafomu ga pa intaneti. Naga makuke gelega pangali, yakusaka kutenda mpela kupeleka yakupeleka, nganiyiŵa yikombolece. Yeleyi yikupwatikapo makuke gagakusakamucisya kuti twatumicisye yindu yaŵendile pa webusayiti. Makuke gelega gangasunga yindu yakwamba wawojo yampaka tuyikamulicisye masengo pa yamalonda kapena kumbucila malo gaŵaliji pa Intaneti.

  2. Makuke Gakusunga Yindu​—Makuke gelega gakusakamucisya kuti webusayiti jikumbucileje yaŵasagwile (mpela lina lyawo lyakwinjilila pa intaneti, ciŵeceto kapena malo gali) soni gakusakola yindu yine yakamucisya kumanyilila yejinji yakwamba webusayitijo.

  3. Makuke Gakamucisya Kulola Yayikutendekwa​—Makuke gelega gakusakamucisya kusunga yakwamba ŵandu ŵakamulicisye masengo webusayitiji, mwambone, ciŵalanjilo ca ŵandu ŵajinjile pa webusayiti kapenasoni ndaŵi jamalile pa webusayiti. Yindu yeleyi yikusakamucisya kongolela mwajikusakamulila masengo webusayitiji.

Webusayiti jetu jikusasungaga makuke gane. Nambo makuke gane gakusasunjika mu ma webusayiti ga yiwanja yine. Tukusakamulicisya masengo makuke ga pa webusayiti jetu nambo patukusaka kamulicisya masengo yiwanja yine tukusakamulicisya masengo makuke ga Google reCAPTCHA. Tukusakamulicisya masengo Google reCAPTCHA pakusaka kulekanganya ŵandu ŵaŵendile yindu yakulekanganasoni ni cakulinga cakuŵambala kwatumicisya mameseji gangasosekwa. Alole yakwayana ni malamusi ga Google pa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Web Beacons. Pa webusayiti pakusaŵa yindu yine yamwanamwana yayikusasimanikwa m’makompyuta kapena mu foni basi yakolanjikwa kuti Web beacon yayikusatukamucisya kumanyilila yayikutendekwa pa intaneti, mpela pajinjile pa peji jine ja pa webusayitiji. Ma Web beacon gakusakamucisyasoni kumanyilila mwajikukamulilila masengo webusayitiji.

Kamulicisya masengo IP address. IP address jili nambala jajikusajimanyikasya kompyuta jawo pajinjile pa intaneti. Tukusakamulicisya masengo IP address soni pologalamu jakwinjilila pa intaneti pakulinganya yakusawusya yine ya pa webusayiti jetu soni pakongolela yine ni yine kuti akalagaga ni webusayiti jetuji.

Yakusagula Yawo. Mapologalamu gamajinji gakwinjilila pa intaneti gakusiŵakunda wawojo kuwugala makuke kapena kwamanyisya makuke mkanigaŵe kusunjika mu foni kapena mu kompyuta jawo. Kuti amanyilile mwampaka atendele yeleyi, alole yakusosekwa kuya ya pa pologalamu jakwinjilila pa intaneti jakamulicisye masengo. Amanyilile kuti naga pangali makuke, ngaŵa mkupakombola kamulicisya masengo mbali syosope kapena kupata yindu yosope pa webusayiti jetu.

Active Scripting kapena JavaScript

Active Scripting akusajikamulicisya masengo kuti webusayitiji jikamuleje cenene masengo. Litala lyasambano lyeleli likusakamucisya kuti webusayitiji jilosyeje yindu mwacitema. Nambo webusayiti ja jw.org jangakamulicisya masengo “scripting” pakusaka kuŵika mapologalamu gane pa kompyuta ja mundu jwakukamulicisya masengo webusayitiji kapena pakusaka kujigala yindu yine yamtemela ya mundujo.

Akusosekwa kuŵika Active scripting kapena JavaScript pa pulogalamu jakukamulicisya masengo pakwinjila pa intaneti kuti webusayitiji jikamuleje cenene masengo. Ma pologalamu gejinji gakwinjilila pa intaneti gakwete malo gakutyocesya kapena kuŵika Active scripting kapena JavaScript pajinjile pa webusayiti jine. Kuti amanyilile mwampaka akombolele kuŵika scripting pa pologalamu jakwinjilila pa intaneti alole mbali ja yakwakamucisya pa webusayiti jawo.

Yakwamba Ufulu Wawo

Kamulicisya masengo webusayitiji kupwatikasoni kujigala mabuku, mafidiyo, yindu yakwamba kupikanila kuli kwalulele. Ngakusosekwa kuwugula akaunti, kupeleka yakupeleka kapena yindu yakwamba wawojo ni cakulinga cakuti akamulicisye masengo webusayitiji. Nambope, naga asagwile kuwugula akaunti, kupeleka yakupeleka, kuŵenda lijiganyo lya Baibulo, kapena kupeleka yindu yakwamba wawojo, nikuti akwiticisya Lilamusi lya Mtemela ni Makuke yayikupwatikapo kusunga yindu yakwamba wawojo mu maseva ga ku United States of America, kulinganya yine ni yine, kutumisya yindu, kunda kuti Watchtower soni yiwanja yakusayikamulicisya masengo Ŵamboni sya Yehofa m’yilambo yakulekanganalekangana yisunjeje ni kulinganya yindu yaŵendile ni kuyitumisya. Yindu yakwamba wawojo yikusasunjika m’malo gakulekanganalekangana pakujigalila webusayiti jajinjile. Mwambone, naga akusaka kupeleka yakupeleka, ni kuti lina lyawo, nambala jawo ja foni ni adilesi ja imelo jawo tuciyipeleka ku cilambo cali pandaŵi jakupeleka yakupelekayo. Cisyasyo cine, naga aŵendile lijiganyo lya Baibulo, ni kuti lina lyawo, nambala jawo ja foni ni adilesi ja imelo jawo caciyipeleka ku ofesi ja Mboni sya Yehofa ja m’cilambo cawo kuti ŵakamucisye.

Naga alepele kupeleka yindu yakwamba wawojo kuti awugule akaunti, apelece yakupeleka, kapena kuti akamulicisye masengo webusayitiji yiciŵa yakusawusya kwakamucisya payindu yaŵendileyo.

Naga tukuyiwona kuti pakusosekwa kucenga yindu yine pangani ja Lilamusi lya Mtemela ni Makuke, tucilolecesya kuti tulembile yeleyo pa malo agano kuti amanyilileje yindu yakwamba wawojo yatukusayisungaga soni mwatukusayikamulicisyaga masengo.

Mwakamulana ni malamusi, mpaka akole ufulu pa yindu yakwamba wawojo. Yindu yeleyi yikupwatikapo kulola, kulinganya kapena kufufuta yindu yakwamba wawojo yaŵatutumicisye kupitila pa webusayitiji. Naga yeleyi yikusakamula masengo m’cilambo cawo, atowanye apa kuti alole ma adilesi. Naga akusaka kumanyilila yejinji yakwamba wawojo yakwayana ni yakupeleka, aŵecetane ni mundu juŵakamulanaga najo pandaŵi jiŵapelekaga yakupelekayo jwalisoni pa malisiti gawo ga yakupeleka.