Ajawule pa ndandanda

Mboni sya Yehofa

Chiyao
 • Quality Row ku Norfolk Island—Akwiganya pakamulicisya masengo Baibulo

  Yakwamba Cilamboci​—Norfolk Island

  • 1,796—Ciŵalanjilo ca ŵandu

  • 6—Ciŵalanjilo ca Mboni sya Yehofa

  • 1—Ciŵalanjilo ca mipingo

  • 1: 299—Pa ŵandu 180 pana jwa Mboni sya Yehofa jumo

 • Mkuli wa Palestinian, ciŵandika Bethlehem—Akugaŵila magasini ja Sanja ja Mlonda ja Cialabu

  Yakwamba Cilamboci​—Palestinian Territory

  • 4,810,000—Ciŵalanjilo ca ŵandu

  • 78—Ciŵalanjilo ca Mboni sya Yehofa

  • 2—Ciŵalanjilo ca mipingo

  • 1: 61,667—Pa ŵandu 62,334 pana jwa Mboni sya Yehofa jumo

AWUGULE

'Ngani syambonesi syakwamba ya ucimwene wa Mlungu tisicilalicikwa pa cilambo cosope capasi.'—Matayo 24:14.

AWUGALE

'Ngani syambonesi syakwamba ya ucimwene wa Mlungu tisicilalicikwa pa cilambo cosope capasi.'—Matayo 24:14.

'Ngani syambonesi syakwamba ya ucimwene wa Mlungu tisicilalicikwa pa cilambo cosope capasi.'—Matayo 24:14.

SANJA JA MLONDA

Na. 6 2017 | Ana Mtuka Wapi Wambone Wakupunda Mituka Josope?

AJIMUCE!

Na. 5 2017 | Pajitendekwe Ngosi—Ana Mpaka Atende Cici Kuti Akulupusye Umi?

Mboni sya Yehofa—Ana M’weji Tuli Ŵani?

M’weji tuli ŵandu ŵa mitundu ni yiŵeceto yakulekanganalekangana, nambo wosope lisosa lyetu lili limpepe. Lisosa lyetu lyekulungwa lili kumcimbicisya Yehofa, Mlungu jwakumkolanga m’Baibulo, soni Mkupanganya jwa yindu yosope. Tukusalipeleka kuti tumsyasyeje Yesu Klistu, soni tukusasangalala kolanjikwa kuŵa Aklistu. Jwalijose jwetuwe akusamalila ndaŵi jejinji kwakamucisya ŵandu kulijiganya ya Baibulo ni ya Ucimwene wa Mlungu. Ligongo lyakuti tukusalalicila, kapena kuti tukusaŵeceta ya Yehofa Mlungu ni Ucimwene wakwe, tukusamanyikwa kuŵa Mboni sya Yehofa.

Ajimanyilile webusayiti jetu. Aŵalanje Baibulo pa intaneti. Alijiganye yejinji pakwamba ya m’weji, soni yikulupi yetu.

 

Aŵende Lijiganyo lya Baibulo

Alijiganye Baibulo mwalulele pandaŵi ni malo gakusaka.

Mafidiyo ga Ciklistu

Mafidiyo gakamucisya kulupilila Mlungu.

Misongano ja Mpingo ja Mboni sya Yehofa

Kwatukusasongana soni mwatukusalambilila

Mabuku gagakusimanikwa

Alole yindu yayikusimanikwa, soni yagambile kuyiŵika kwene.

Alolele Mafidiyo ga Ciŵeceto Camakono

Alijiganye Baibulo kupitila m'mafidiyo ga ciŵeceto camakono.