Ajawule pa ndandanda

AŴEJE MESOPE

Ana Aklistu Aputeje Ngondo?

Ana Baibulo jikusati uli panganiji?

 

Amanyilile Yejinji

Alole yindu yasambano yayipali mpela mafidiyo, nyimbo, soni ngani

Alole Yasambano

Aŵende Lijiganyo lya Baibulo

Alijiganye Baibulo mwalulele pandaŵi ni malo gakusaka.

Misongano ja Mpingo ja Mboni sya Yehofa

Kwatukusasongana soni mwatukusalambilila

Ana Uchimwene wa Mlungu Uli Chichi?

Pa utumiki wakwe wosope, Yesu ŵajiganyisye mnope ngani jakwamba Uchimwene wa Mlungu kupunda ngani sine. Kwa yaka yejinji ŵandu aŵele ali mkuwupolela Uchimwenewu kuti uyiche.

Alolele Fidiyo Aji

Mboni sya Yehofa—Ana M’weji Tuli Ŵani?

M’weji tuli ŵandu ŵa mitundu ni yiŵeceto yakulekanganalekangana, nambo wosope lisosa lyetu lili limpepe. Lisosa lyetu lyekulungwa lili kumcimbicisya Yehofa, Mlungu jwakumkolanga m’Baibulo, soni Mkupanganya jwa yindu yosope. Tukusalipeleka kuti tumsyasyeje Yesu Klistu, soni tukusasangalala kolanjikwa kuŵa Aklistu. Jwalijose jwetuwe akusamalila ndaŵi jejinji kwakamucisya ŵandu kulijiganya ya Baibulo ni ya Ucimwene wa Mlungu. Ligongo lyakuti tukusalalicila, kapena kuti tukusaŵeceta ya Yehofa Mlungu ni Ucimwene wakwe, tukusamanyikwa kuŵa Mboni sya Yehofa.

Ajimanyilile webusayiti jetu. Aŵalanje Baibulo pa intaneti. Alijiganye yejinji pakwamba ya m’weji, soni yikulupi yetu.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.