Ajawule pa ndandanda

Yindu Yambone Yakusapeleka Mlungu Jwetu Jwachinonyelo

Awungunye kuti ayimanyilile, ligongo lyakwe akusosekwa kuyikulupilila, soni yampaka atende kuti chasangalale nayo.

ALIJIGANYE YEJINJI

Aŵalanje Baibulo pa Intaneti

Alole yayili mu Baibulo ja Chilambo Chasambano jajili jakulondola soni jangasawusya kuŵalanga.

Aŵalanje Baibulo pa Intaneti

Alole yayili mu Baibulo ja Chilambo Chasambano jajili jakulondola soni jangasawusya kuŵalanga.

Alole yindu yasambano yayipali mpela mafidiyo, nyimbo, soni ngani

Alole Yasambano

Atande Kulijiganya Baibulo

Atande kulijiganya Baibulo mwakambilana soni mwalulele ni mundu jwine.

Aŵende Lijiganyo lya Baibulo

Alijiganye Baibulo mwalulele pandaŵi ni malo gakusaka.

Misongano ja Mpingo ja Mboni sya Yehofa

Kwatukusasongana soni mwatukusalambilila

Mboni sya Yehofa—Ana M’weji Tuli Ŵani?

M’weji tuli ŵandu ŵa mitundu ni yiŵeceto yakulekanganalekangana, nambo wosope lisosa lyetu lili limpepe. Lisosa lyetu lyekulungwa lili kumcimbicisya Yehofa, Mlungu jwakumkolanga m’Baibulo, soni Mkupanganya jwa yindu yosope. Tukusalipeleka kuti tumsyasyeje Yesu Klistu, soni tukusasangalala kolanjikwa kuŵa Aklistu. Jwalijose jwetuwe akusamalila ndaŵi jejinji kwakamucisya ŵandu kulijiganya ya Baibulo ni ya Ucimwene wa Mlungu. Ligongo lyakuti tukusalalicila, kapena kuti tukusaŵeceta ya Yehofa Mlungu ni Ucimwene wakwe, tukusamanyikwa kuŵa Mboni sya Yehofa.

Ajimanyilile webusayiti jetu. Aŵalanje Baibulo pa intaneti. Alijiganye yejinji pakwamba ya m’weji, soni yikulupi yetu.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.