Olhamel otalho wujpe wichi toj wʼenhahiche wet wʼenhahiche lhomtes, mat olhahipʼajtitwek hopkhilak okalhi mʼayhay toj olhamel owatla. Mat, mʼak toj inuʼpe iyhaj mʼayhay toj olhamel owatlak owoye hop toj owujyen Heowa, hop Dios toj Biblia yome wet Elh toj yenwetha pʼante nilhokej mʼayhay. Olhaikajyenhen hopkhilak olhamel oten hop Jesucristo wet matche toj olhamel oyen kajyaja toj ohopehen wichi toj ihanlhi Cristo. Weihalhapej olhamel otiyej kanhi iyhaj mʼayhay hopkhilak ifwalapej ochʼote wichi iyhaj toj lhaichufwenejen Biblia wet Dios Niyatyaj. Hop toj olhamel owo lhometa wok oyome, Heowa Dios wet Leniyatyaj, nʼotafwel noyejen toj ohopehen Wichi toj yen lhometa Heowa.

Tʼukwe lhip toj olhamel ochumyenlhi toj ihi internet. Yahyen Dios Lhomtes toj ihi. Alechufwenej atsi toj olhamel ohopehen wet olhamel otʼekhajyajay.