Skip to content

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

Biblia lechufwenyajay

Hop n’ofwonyajay toj talho Biblia lhay’e lhip toj isen, hopkhilak nichulho n’oy’atshanhay toj atha toj yome m’ak toj nehi. Pajche toj n’ohanej toj matche toj laha ihi n’ofwonyajtso. Toj ihi lhipna alechufweniyeja atsi m’ak toj tamenej toj iwoyek let’ekhaye Biblia wet len’ayij toj iwoyek lechumyenlhi hopkhilak aisej (2 Timoteo 3:16, 17).

 

Lehumnhila toja

N’OY’ATSHANHAY TOJ TALHO BIBLIA

¿Ha isit’a che iwek lewhay toj kamaj tek tawhayeyhen malhyej toj ley yome?

Tafwelej m’ak toj Biblia yomeje n’ohumnhayaj, n’owanyahay wet iyhaj toj iwek.

N’OY’ATSHANHAY TOJ TALHO BIBLIA

¿Ha isit’a che iwek lewhay toj kamaj tek tawhayeyhen malhyej toj ley yome?

Tafwelej m’ak toj Biblia yomeje n’ohumnhayaj, n’owanyahay wet iyhaj toj iwek.

¿Atsi toj yome Biblia?

N’oy’atshanhay toj talho Biblia

Alechufwenej n’ochulhyajay toj talho Biblia toj yomeje Dios, Jesús, wichi lew’et lheley, n’otelaythayaj wet iyhaj m’ayhay.

M’ak toj Biblia ichufwen amej

Librona toj n’ochumyenlhi toj n’olhaichufwenej Biblia n’oyenlhi hopkhilak tach’ot ame toj letafwelche m’ak toj Biblia yomeje iyhaj m’ayhay, malhyej atsi toj tamenej toj lhatelaytayaj ihi, atsi m’ak toj iyej n’op’itseyhay, atsi toj iwoyek lewoye hopkhilak haw’et lheley lekajyaj ihi, wet iyhaj.

Alechufwenej Biblia lelhay’e wichi toj yen lhometa Heowa

¿Atsi toj tamenej toj is che nʼolhaichufwenej hop Biblia? (imalhewek)

Hop Biblia tachʼote wujpe wichi toj iʼpe honhat hopkhilak nilhoke hop nʼoyʼatshanhay toj wichi yen lhakliya lechulhyajay. ¿Ha am lehuminchek ahope elh wichitso?

¿Atsi toj nʼal che iche nʼoelh che nʼochufwenej mʼak toj ihi Biblia?

Nilhokpe honhatna, nilhokej wichi itafwelej Wichi toj Yen Lhometa Heowa toj lhamel ichufwenej iyhaj mʼak toj ihi Biblia wet tʼalhitʼaʼpe. Yahin mʼak toj iwoye nʼoelh toj ichufwenej elh Dios Lhomtes.

Tʼalhchʼoye che Nʼochufwen amej Dios Lhomtes

Chumla toj nʼochufwen amej gratis Dios Lhomtes wet tshupyene ifwala wet hora toj lehuminche.