Qisqacha maʼlumot: Congo (Kinshasa)

  • Aholi: 84 004 989'
  • Yahova Shohidlarining soni: 229 740
  • Jamoatlarning soni: 3 772
  • Yahova Shohidlarining aholiga nisbatan soni: 1 ga 366