Qisqacha maʼlumot: American Samoa

  • Aholi: 55 679'
  • Yahova Shohidlarining soni: 194
  • Jamoatlarning soni: 3
  • Yahova Shohidlarining aholiga nisbatan soni: 1 ga 287