Charishcaguma rina

2020 ASAMBLEA

TUCUI URAS CUSHILLA CAUSASHUNCHI

Jehovahua testigoguna quimsa punzha asambleata ricungahua canda shungumanda invitanchi. Causai sinzhi acpihuas cushilla causana ushashcata yachangui.

 

Masta yachangahua Cunan ratu ricuna

Videogunata, musicata, comunicadogunata, mushuc publicaciongunatas ricui.

Mushuc churashcagunata ricui

Jehovahua testigogunahuan tandari

Ñucanchi tandarinaguna maibi, imasa acta ricsi. Tandarinama ringahua mana Jehovahua testigo ana changui. Tucuiguna shamuna ushan. Yaicungahua mana cobranchichu, mana cullquita tapunchichu.

Jehovahua testigoguna canda visitachun tapui

Jehovahua testigogunahuan, Bibliamanda yachangahua tapui. Manashaga, can amullata gratis Bibliamanda yachangahua mañai.

Jehovahua Testigogunaga piguna tanchi

Tucui sami runaguna, tucui sami shimita rimaccuna ashahuas shuglla munaitami charinchi. Jehovata balichinata munanchi. Paimi Bibliahua Amu, tucui pachatas Rac an. Ñucanchi tucui ursahuanmi Jesusta catinata munanchi. Jesusta caticcuna nicpiga ashcatami cushiyanchi. Carangunami Bibliamanda, Diospa Reinomanda runagunata yachachingahua timputa surcunchi. Jehova Diosmanda, paiba Reinomanda cuintac acpimi Jehovahua Testigoguna nisha ricsi tucunchi.

Ñucanchi Internet pistuibi mascailla. Internetllaita Bibliata leingui. Ñucanchimanda, ñucanchi quirishcagunamandas astahuan ricsi.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.