Tucui sami runaguna, tucui sami shimita rimaccuna ashahuas shuglla munaitami charinchi. Jehovata balichinata munanchi. Paimi Bibliahua Amu, tucui pachatas Rac an. Ñucanchi tucui ursahuanmi Jesusta catinata munanchi. Jesusta caticcuna nicpiga ashcatami cushiyanchi. Carangunami Bibliamanda, Diospa Reinomanda runagunata yachachingahua timputa surcunchi. Jehova Diosmanda, paiba Reinomanda cuintac acpimi Jehovahua Testigoguna nisha ricsi tucunchi.

Ñucanchi Internet pistuibi mascailla. Internetllaita Bibliata leingui. Ñucanchimanda, ñucanchi quirishcagunamandas astahuan ricsi.