Charishcaguma rina

Cari huarmi, aillu causana

Bibliaga cari huarmipura alita causangahua, huahuagunata alita yachachisha huiñachingahua cunaiguna tiyanaun. *

^ par. 2 Cai partibi rimashca runagunahua shutiga cambiashca man.

Publicacionguna

Camba aillu cushi causangahua

Camba cari, huarmi sallata camba aillu Biblia cunaigunata pactachishaga cushi causanguichi.