Imaymana limaycunapi, ñatac imaymana malcacunäpimi śhapacamú. Jucllapimi, juc caminullaćhumi cayalcá. Lluyta janapayan, Jehová Diosta, alawayninchicmi. Paymi Diospi Bibliaćhu limashanca. Licalichica lluy ima cäcunatapis. Jesusta atichïta callpanchacuyanchicmi, ñatac Cristianocuna nimaptinchic cushicunchicmi. Walan walanmi yanapanchic nunacunata Bibliapi, ñatac Diospa Gubiernunpi yaćhachïta. Jehová Diospi, Gubiernunpipis limaptinchicmi, Jehoväpa testiguncuna nisha canchic.

Internetćhu päginanchicman yaycuy. Jayćhu Bibliata ligui. Lisipäcamay masta chayćhu ya’acunacta.