Daniel libromanda huaquin yuyaicuna. Cai profeciaca autoridadta charij jatun llactacuna imashina tiai callarishcata, shinallata imashina asha asha tucurishpa catijushcatami ricuchin. Shinallata Jehová Diospa Reino imashina autoridadta charij jatun llactacunata tucuchinatapashmi ricuchin.