Agllashca temata ricungapaj

Ir al menú secundario

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

quichua (imbabura)

Villajun revista  |  Septiembre de 2015

 CALLARI TEMA | TESTIGO DE JEHOVACUNACA ¿PICUNATA CAN?

Testigocunaca ¿maimandata culquita llujchin?

Testigocunaca ¿maimandata culquita llujchin?

Testigo de Jehovacunaca cada huatami ashtaca ashtaca Bibliacunata, librocunata rurashpa gentecunaman saquin. Shinallata, mundo enteropimi sucursal nishca oficinacunata ruran, imprimingapaj maquinacunatapash charin. Ashtaca ashtaca congregaciongunami mundo enteropi tian. Paicunaca Tandanajui Huasicunapimi tandanajun. Tucui chaicunata rurangapaca ¿maimandata culquita llujchin?

Gentecunallatami paicunapa munai culquita cushpa apoyan (2 Corintios 9:7). Huata 1879pica, cai revistaca Zion’s Watch Tower shutimi carca. Chaipica nijurcami: “[Cai revistaca] JEHOVÁ ayudajpimi llujshishpa catin. Chaimandami gentecuna culquita churachun, apoyachunga nunca na obligashunllu” nishpa. Cunangamanmi chai yuyaita catin.

Culquitaca sucursal oficinacunaman cachanalla o Tandanajui Huasicunapi tiaj cajacunapi churanalla can. Testigocunaca diezmota, limosnataca na mañanllu. Bibliamanda pihuanbash parlashpa, revistacunata saquishpapash na culquita mañanllu. Shinallata villachishpa, congregaciongunapi yachachishpa, Tandanajui Huasicunata rurashpapash na cobranllu. Jesusca nircami: “Yangami cangunaman carani. Shinamandami pagahuaichi nishpaca, na purina canguichi” nishpa (Mateo 10:8, Mushuj Testamento Quichua Imbabura). Testigo de Jehovacunapa sucursal oficinacunapi trabajajcuna, Testigocunapa organizacionda ñaupaman pushajcunapash na culqui jahua trabajanllu.

“Testigo de Jehovacunapa tucui ruraicunaca gentecuna munai churashca culquihuanmi can. Mashnata churanata, mashna viaje churanatapash cada unomi ricun.”(Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2011)

Gentecunapa munai cushca culquica maipipash llaquicuna tiajpi ayudangapajpashmi can. Jesuspa punda catijcunapash shujcuna llaquipi cajpica cushijushpami ayudan carca (Romanos 15:26). Cunanbipash imapash llaquicunamanda huasicuna urmajpi, micuna illajpi, ropa illajpi, doctorcuna minishtirijpipash Testigocunaca ayudanmi. Tandanajui Huasicuna urmajpipash cutin shayachishpami ayudan.