‘Richi, runaunara yachachichi, paigunara bautisaichi’

AJLLASHCA DESCARGAGUNA