2 Timothy 3:1-17

3  Bat iu mas savve, long olketa last day bae hem barava difren and bae evri samting hem hard tumas.  Pipol bae tingim olketa seleva nomoa, laekem tumas selen, tok praod, mekhae long olketa seleva, tok spoelem God and man, and no obeyim dadi and mami. Olketa bae no savve tinghae, bae no faithful,  no garem love insaed long famili, and no willing for agree. Olketa bae laea for spoelem narawan, no savve kontrolem seleva, raf, and no laekem gud samting.  Olketa bae spoelem fren bilong olketa, bighed, and praod tumas. Olketa bae no lovem God, bat bae interest nomoa for enjoyim seleva.  Hem bae luk olsem olketa worshipim God bat samting wea olketa duim showimaot olketa nating worshipim hem nomoa. Iu mas no join witim kaen pipol olsem.  Samfala long olketa man hia savve go long olketa haos bilong olketa woman wea wik for trikim olketa. Sin wea olketa woman hia duim hem putim hevi long olketa seleva and samting wea olketa laekem hem kontrolem olketa.  Nomata olketa gohed for lane olowe, olketa no savve gud long olketa tru teaching.  Olketa man hia againstim samting wea tru olsem Janʹnes and Jamʹbres wea tufala againstim Moses. Tingting bilong olketa hem barava no stret, and God hem no hapi long olketa from olketa no followim olketa trufala teaching.  Bat bae olketa no savve gohed for duim diswan bikos evriwan bae savve long krangge samting wea olketa duim, olsem evriwan savve long krangge samting wea Janʹnes and Jamʹbres duim. 10  Bat iu savve gud long teaching bilong mi, wei bilong mi, goal bilong mi, faith bilong mi, wei wea mi patient, love bilong mi, and wei bilong mi for no givap. 11  Iu savve tu long wei wea olketa spoelem mi and hao mi safa tumas long Antioch, I·coʹni·um, and long Lysʹtra. Bat mi no givap and Lord hem sevem mi from evri samting hia. 12  Pipol bae spoelem tu eniwan wea laek for faithful long God and followim Christ Jesus. 13  Bat wei bilong olketa nogud man and olketa man for laea bae worse moa. Bae olketa laea long pipol and bae pipol laea long olketa tu. 14  Bat iu mas gohed for followim olketa samting wea iu lanem and wea olketa narawan helpem iu for bilivim bikos iu savve trustim olketa wea teachim iu. 15  Start kam from taem iu baby yet, iu savve long olketa Holy Raeting wea savve mekem iu wise and wea savve sevem iu bikos iu garem faith long Christ Jesus. 16  Evri toktok insaed long olketa Holy Raeting hem kam from God.* Hem savve teachim pipol, showim iumi samting wea no stret, stretem evri samting, and stretem tu tingting bilong pipol followim olketa raeteous mark bilong God. 17  Diswan savve mekem wakaman bilong God barava fit and redi for duim evri gudfala waka.

Olketa footnote

Diswan minim God iusim spirit bilong hem for leadim olketa man wea raetem.