Copyright

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. All rights reserved.

Wepesaete ye ke ya Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) e bile e hlokomelwa ke mokgatlo wo. Ka ntle ga ge go bontšhitšwe, dingwalwa ka moka le boitsebišo bjo bo lego ka Wepesaeteng ye ke thoto ya Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Maswao

Leina Adobe le leswao la Adobe gotee le leina Acrobat le leswao la Acrobat ke maswao a Adobe Systems Incorporated. iTunes le iPod ke maswao a Apple Inc. Maswao a mangwe ka moka le a mangwe a molao ke thoto ya dikhamphani tšeo.

Melao ya Tirišo le Tumelelo ya go Diriša Wepesaete

Melao ye ya Tirišo e laola go diriša ga gago Wepesaete ye. Ka go diriša Wepesaete ye, o amogela Melao ye ya Tirišo ka botlalo. Ge e ba o sa dumelelane le Melao ye ya Tirišo goba karolo e nngwe ya Melao ye ya Tirišo, gona o se ke wa diriša Wepesaete ye.

Ke eng seo se bolelwago ke go diriša Wepesaete ye gabotse? O ka bogela, wa taonelouta le go phrintha diswantšho tšeo di pharilwego Wepesaeteng, dikgatišo tša elektroniki, mmino, mangwalo le dibidio Wepesaeteng ye bakeng sa gore wena o di diriše e sego go di rekiša, go ya ka dithibelo tšeo di lego ka mo tlase le Melaong ya Tirišo. Eupša o se ke wa:

  • Phara dilo tše di tšwago Wepesaeteng ye Inthaneteng (le ge e ka ba Wepesaete le ge e le efe, mekero e mengwe ya inthanete ya go abelana difaele goba mananeo a go dira bagwera Inthaneteng);

  • Tšea selo le ge e le sefe Wepesaeteng ye gomme wa se diriša ka mokgwa wa gago Wepesaeteng e nngwe;

  • Itirela dikopi, wa tlaleletša kgatišo le ge e le efe ye e tšwago Wepesaeteng ye e le gore o ka e rekiša goba go itirela tšhelete ka yona (le ge o ka ba o sa itirele lešokotšo), go akaretša le go phatlalatša mananeo a khomphutha ao a theilwego goba ao a kgokagantšwego (ao a ka go lebišago goba go tšea boitsebišo bjo bo lego) Wepesaeteng ye;

  • Tsena Wepesaeteng ye ka maikemišetšo a go itirela le go phatlalatša dikhouto tša go hwetša boitsebišo, didirišwa tša Wepesaete ye goba mekgwa yeo e dirišwago ke Wepesaete ye ya go nyaka boitsebišo goba mokgwa wo o dirišwago ke Wepesaete ye wa go kgoboketša boitsebišo (go akaretša scraping, data mining, data extraction le data harvesting) tša Wepesaete ye;

  • Diriša ditirelo tša Wepesaete ye gampe, go swana le go šitiša go tsena Wepesaeteng goba go šitiša ditirelo tša yona ka go diriša mekgwa yeo e sa dumelelwago;

  • Diriša Wepesaete ye ka tsela yeo e ka e senyago goba go tsena Wepesaeteng ye ka tsela yeo e sego molaong; goba wa e diriša ka tsela le ge e le efe ya bomenetša;

  • Diriša Wepesaete ye bakeng sa morero le ge e le ofe wa go bapatša.

Go Tshela Melao ya Tirišo

Ntle le go kgetholla melao e mengwe ya Watchtower yeo e lego ka tlase ga Melao ya Tirišo, Ge e ba o ka tshela Melao ye ya Tirišo ka tsela le ge e le efe, Watchtower e ka tšea megato ka ge o tshetše Melao yeo ya Tirišo, go akaretša go go thibela gore o se sa kgona go tsena Wepesaeteng, go thibela aterese ya IP ya gore o se kgone go tsena Wepesaeteng le go kgopela baabi ba ditirelo tša Inthanete go tswalela go kgona go tsena ga gago Wepesaeteng goba go tšea megato ya molao kgahlanong le wena.

Go Fetofetoga

Watchtower e ka fetofetoša Melao ya Tirišo nako le nako. Melao ya Tirišo ye e kaonefaditšwego e tla šoma go bao ba tsenago Wepesaeteng ye go tloga ka letšatši leo Melao ye e kaonefaditšwego e phatlaladitšwego ka lona. Hle bala Melao ya Tirišo kgafetšakgafetša go kgonthišetša gore o tlwaelana le Melao yeo e dirišwago ka nako yeo.

Molao le Bolaodi

Melao ye ya Tirišo e laolwa le go sepedišwa go ya le ka melao ya Naga ya New York, U.S.A., go sa šetšwe melawana e mengwe yeo e ka bago e thulana le ye. Molato o mongwe le o mongwe wo o lego mabapi le Melao ye ya Tirišo o tla išwa kgorong ya tsheko yeo e laolago Naga ya New York, U.S.A.

Go Arolwa ga Melao ya Tirišo

Ge e ba Melao e mengwe ya Tirišo e ka ahlolwa ke kgoro ya tsheko gore ga e dirišwe goba ga e molaong gona Melao e mengwe ya Tirišo e ka tšwela pele e dirišwa. Ge e ba Watchtower e ka palelwa ke go tiiša Melao ye ya Tirišo gona se ga se phaele ka thoko go dirišwa ga Melao e mengwe ya Tirišo goba tokelo ya go thea e mengwe.

Tumelelano ka Botlalo

Melao ye ya Tirišo e akaretša tumelelano ka botlalo yeo e lego magareng ga gago le Watchtower le kamoo o tlago go diriša Wepesaete ye, gomme e tšeela legato ditumelelano ka moka tša nakong e fetilego tša mabapi le go diriša ga gago Wepesaete ye.