Ir al contenido

Tlen moneki tijmatis uan Kej moneki tijtekiuis

Tlen moneki tijmatis uan Kej moneki tijtekiuis

Kualtitok pampa tikita ni

Tijchijkej nochi tlen onka nikaj pampa tijnekij ma mitspaleui tikixmatis toTeotsij, Biblia uan nojkia ajkia inijuantij elij Jehová itlajtoltemakauaj. Xijpoua, xikita uan xijkixti tlamachtili tlen mitspaktis. Tijnekij ma mitspaleui nochi tlen nikaj eltok, san amo tijnekij xijtlali ipan sekinok tlamantli tlen Internet o aplicación. Tlaj tijneki sekinok nojkia ma kiitakaj tlen nikaj eltok, uajka uelis tikiniljuis ma kalakikaj nikaj kampa titlamachtiaj ipan Internet uan xijtlepanita tlen ijkuilijtok kampa kiijtoua Tlen moneki tijmatis uan Kej moneki tijtekiuis.

 Copyright

© 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Todos los derechos reservados.

Nopa Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (nikaj tikiljuisej san “Watchtower”) kichijchiua uan kitlalia nochi tlen nikaj nesi. Nochi tlen onka kampa titlamachtiaj ipan Internet iaxka nopa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. (“Watch Tower”).

 Tlen sekinok ininaxka

Nopa programas Adobe, logo tlen nopa Adobe, Acrobat uan logo tlen nopa Acrobat iaxka nopa Adobe Systems Incorporated. Uan nopa Apple, iTunes uan iPod iaxka nopa Apple Inc. Microsoft, logo tlen Microsoft, uan nojkia sekinok tlamantli tlen iaxka Microsoft, kej nopa Microsoft Office uan Microsoft Office 365, eli iaxka Microsoft Inc. Android eli se marca tlen iaxka Google LLC. Uan nopa robot tlen Android motekiuia uan mopatla kej kiijtoua Google LLC, uan motekiuia kej kiijtoua nopa Creative Commons 3.0 Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Nochi nopa sekinok programas kichijtokej uan ininaxka sekinok tlen nopaya uala inintoka.

 Tlen moneki tijmatis uan Kej moneki tijtekiuis

Tlen eltok nikaj ipan Internet moneki motekiuis kej ijkuilijtok kampa kiijtoua Tlen moneki tijmatis uan Kej moneki tijtekiuis. Kema tijtekiuia tlen nikaj eltok, kiijtosneki kena tijneki tijchiuas nochi tlen ijkuilijtok kampa kiijtoua Tlen moneki tijmatis uan Kej moneki tijtekiuis, uan nojkia tlen kiijtoua sekinok tlamantli tlen nikaj uala (nochi ni tikiljuiaj san “Tlen moneki tijmatis”). Yeka, tlaj ta tijtekiuis, moneki tijchiuas nochi tlen nikaj ijkuilijtok ipan Internet. Tlaj amo tijneki tijchiuas se keski tlamantli o san se keski, uajka amo xijtekiui.

¿Kenijkatsa kinamiki tijtekiuis nochi tlen nikaj onka?

  • Uelis tikitas, tijkixtis o tikixkopinas amatlajkuiloli, tlaixkopinkayomej, videos uan grabaciones tlen iaxka Watch Tower. Maske uelis tijchiuas nochi ni, moneki san ta tijtekiuis uan amo uelis tijnamakas.

  • Uelis titetitlanilis enlaces tlen se amatlajkuiloli, videos o grabaciones tlen kena uelis mokixtis.

Ma tikitakaj se keski tlamantli tlen amo uelis tijchiuas:

  • Tlaixkopinkayomej, amatlajkuiloli, tlen sekinok ininaxka, uikatl, videos o sekinok tlamachtili tlen nikaj onka amo uelis tijtlalis oksejko ipan Internet (yon amo uelis tijtlalis ipan redes sociales o sejkanok kampa uelij mopanoltiliaj videos o sekinok tlamantli).

  • Tlaixkopinkayomej, amatlajkuiloli, tlen sekinok ininaxka, uikatl, tlajkuiloli o videos tlen nikaj onka amo uelis sampa tijtlalis oksejko ika se programa o aplicación (kej kema kiajokuij kanajya se keski tlamantli uan teipa kitekiuiaj ika se aplicación).

  • Nochi tlen nikaj onka, kej tlaixkopinkatomej, amatlajkuiloli, uikatl, tlajkuiloli o videos amo uelis tikixkopinas pampa tijneki tijnamakas o tikinmakas sekinok pampa tijneki ma mitsmakakaj tomij (maske uelis amo tijneki titlatominpias, amo uelis tijchiuas ni).

  • Amo uelis tikitas tlen nikaj onka san pampa tijneki tikitas kenijkatsa kichijchijtokej uan kiampa tikixkopinas o tijkixtis se keski tlamantli, kej nopa HTML, tlaixkopinkayomej o tlajkuiloli uan kiampa uelis tikinmakas sekinok. (Amo kenijki tlaj tijkixtia se keski tlamantli tlen kena uelis tijkixtis uan tlen amo monamaka, kej EPUB, PDF, MP3 uan MP4, tlen eltok kampa nochi uelis kiitasej).

  • Amo kinamiki san kej ueli tijtekiuis nochi tlen nikaj onka, kej kema kitlapouaj ika seyok tlamantli, pampa uelis tikijtlakos. Yeka moneki tijtekiuis kej kinamiki.

  • Amo xikijtlako pampa uelis tijchiuas sekinok amo ma kiitakaj tlen nikaj nesi yon ma nesi tlen nikaj onka. Nojkia amo kinamiki tijtekiuis ni tlaj tikixpano se keski tlanauatili, pampa tijneki tikinchiuilis sekinok tlen amo kuali o pampa tijneki titlachtekis.

  • Amo kinamiki tijtekiuis ni sitio o tlen nikaj onka, kej tlaixkopinkayomej, amatlajkuiloli, tlen sekinok ininaxka, uikatl, tlajkuiloli o videos san pampa tijneki sekinok ma kiitakaj tlen ta tijchiua o tijnamaka.

  • Nikaj, kampa titlamachtiaj ipan Internet, tijtekiuiaj Google Maps, uan inijuantij kichiuaj tlen kinekij pampa amo toaxka, yeka amo tiuelij tikinnauatiaj tlake moneki amokichiuasej. Tlaj nikaj ta tijtekiuis Google Maps, kiijtosneki nojkia moneki tijchiuasej tlen kiijtoua inintlanauatil Google Maps/Google Earth. Inijuantij amo techmatiltiaj kema kiyankuiliaj ni tlamantli. Yeka, achtoui kuali xikita tlake kiijtoua inintlanauatil Google Maps. Tlaj amo tijneki tijchiuase se tlenijki tlen nopaya kijtoua, uajka amo xijtekiui Google Maps. Katli ininaxka Google Maps amo techmatiltiaj kenijkatsa kitekiuiaj.

 Kampa kamanaltij tlen pajtli

Tikamanaltij tlen pajtli ipan jw.org pampa tijnekij nochi ma kimatikaj tlake uelis kichiuasej. Amo tijnekij titetlajtolmakasej kenijkatsa kinamiki mopajtisej yon pampa tijnekij tijchiuasej ininteki tepajtianij o sekinok katli momachtijtokej tepajtisej. Nopaya amo tijpaleuiaj se pajtli, se tepajtijketl o sekinok tlamantli tlen ika se mopajtia, yon tikiniljuiaj sekinok moneki kichiuasej kej kiijtoua ipan nopa tlaxeloli.

Tlaj mitskokoua se tlenijki o amo tijmati kenijkatsa timopajtis, uajka xikitati se tepajtijketl uan xijchiua tlen ya mitsiljuis.

Tijchijtokej kampeka nochi tlen nikaj eltok ma eli tlen yankuik kistok uan kiampa nochipa tikijtosej tlen xitlauak uan uelis tijyankuilijtiasej tlaj monekis. Maske kiampa tijchiuaj, kema tikalaki nikaj uan amo tijtlaliaj se garantía. Tojuantij amo titlaixnamikisej tlaj tijchiua se tlenijki tlen moijtoua tlen pajtli. Nojkia nikaj amo tikijtouaj nelia temachtli, xitlauak o tlen namanok kistok, o tlaj nelia tepaleuia tlen kiijtoua kampa kamanalti tlen pajtli. Nojkia amo tlaixnamiki tlaj se tlenijki amo kuali moijkuilok o amo motlalik nochi. Ta titlaixnamikis tlaj tijchiuas se tlenijki tlen nopaya kiijtoua, pampa amo aka mitschiualtia. Tojuantij amo kema titlaixnamikisej tlaj se tlenijki amo mitspaktik o mitstlanauik (kej kema mitspanok se tlamantli, tijpolok se tlenijki o ayokmo uelki tijtekiuia se tlenijki tlen ika titekitiyaya) pampa tijchijki tlen nikaj kiijtoua, maske uelis tijpia se garantía, se contrato o seyok tlamantli, maske techmatiltisej o amo tlaj se tlenijki panok o amo mitspaktik.

 Amo titemakaj garantías yon titlaixnamikij ika tlen pano

Nikaj, kampa titlamachtiaj ipan Internet, nochi tlen onka uan sekinok tlamantli tlen ika titepaleuiaj, kichijchijtok Watchtower, “san inijuantij ininaxka”. Watchtower amo temaka garantías ika yon se tlamantli.

Watchtower nojkia amo temaka garantía uan amo kiijtoua tlaj amo onka se virus o sekinok tlamantli tlen tlaijtlakoua. Watchtower amo tlaixnamikis tlaj se tlenijki amo kuali kisas o panos se tlenijki san pampa se akajya kitekiuik se tlamantli, se tlajkuiloli o seyok tlen nikaj eltok (kej kema se akajya kipoloua tomij).

 Tlaj amo tijtekiuis kej kinamiki

Tlaj ta amo tijchiuas kej ijkuilijtok kampa kiijtoua Tlen moneki tijmatis uan Kej moneki tijtekiuis uan amo tijtekiuis kej kinamiki, uajka Watchtower uelis kiitas tlake kichiuas. Uelis mitsteljuis ika tekichiuanij uan uelis ayokmo mitskauasej se keski tonali xikita nochi tlen nesi kampa titlamachtiaj ipan Internet o ayokmo kema mitskauasej, uelis kichiuasej mocomputadora katli kipia modirección IP ayokmo ma kinexti tlen nikaj nesi, kiiljuisej katli kichiua xijpia Internet ayokmo ma mitskaua xijtekiui, uan uelis kichiuasej ma mitstlatsakuiltikaj.

 Tlen mopatlatia

Watchtower uelis kipatlas kampa kiijtoua Tlen moneki tijmatis uan Kej moneki tijtekiuis. Tlen mopatlas nima moneki tijchiuas. Yeka moneki nochipa xijtlachili tlen nikaj mopatlatok.

 Kampa mochiua ni tlanauatili

Nochi tlen ijkuilijtok kampa kiijtoua Tlen moneki tijmatis uan Kej moneki tijtekiuis mokixtijtok ipan nopa tlanauatili tlen onka ne Nueva York (Estados Unidos). Tlaj se akajya kiteljuisej pampa kiixpano o amo kichiua nochi tlen nikaj ijkuilijtok, uajka moneki yas ipan altepetl Nueva York (Estados Unidos) uan nopaya kitlajtolsenkauasej.

 Kema mopatla se keski tlanauatili

Tlaj se keskij tlanauatianij kiijtoskiaj amo nochi tlen nikaj ijkuilijtok ya nopa tlen inijuantij tlanauatiaj, moneki nojua tijchiuas nopa sekinok tlamantli tlen nikaj ijkuilijtok. Maske Watchtower amo kiteljuis se akajya pampa amo kichijki se tlamantli tlen nikaj kiijtoua, amo kiijtosneki uelis tijchiuas tlen ta tijnekis yon timoiljuis Watchtower amo uelis kichiuas ma mitstlatsakuiltikaj, pampa kena uelis kichiuas.

 Tlen moneki tijchiuas

Nochi tlen ijkuilijtok kampa kiijtoua Tlen moneki tijmatis uan Kej moneki tijtekiuis kinextia kenijkatsa nopa Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. kineki xijtekiui. Tlaj achtoui kiijtojtoya kenijkatsa kinamiki tijtekiuis, nama ya mopatlatok.