Ulbi sakanka nani ra tâwaia

“Naha king lâka sturka yamni na tasba aiska ra smalkan kabia.” (Matiu 24:14)

¿Jehova Witniska ba ya nani sa?

Yawan ba kuntri bara nisan sât sât wina sa. Sakuna sim lukanka ra asla sa. Diara sut purkara yawan ba Jehova ra kulkaia want sa. Kan Witin ba diara sut paskan bara Baibil ba baha dukiara wan aisisa. Yawan trai munisa Jisas nina blikaia bara uba lilia wan dara walisa kristian nina bri ba dukiara. Yawan kumi bani wan taimka sakisa upla wala ra hilp munaia Baibil bara Gâd Kingka lâka dukiara tânka briaia. Yawan Jehova dukiara smalki ba mita, bara Witin Kingka lâka dukiara sin Jehova Witniska nani nina brisa.

Naha Internet pliska ba kaiks. Internet ra Baibil aisi kaiks. Yawan bara dîa luki ba dukiara lan taks.

 

Baibil stadika kum briaia

Baibil stadika kum awarka bara anira want sma ba briaia sip sma.

Kristian lilka nani

Lilka nani Gâd ra kasak lukaia hilp wan muni ba.

Jehova Witniska nani Aidrubanka

Wan aidrubanka nani anira bara nahki dauki tânka ba pliks.

Ulbi sakanka nani

Ulbi sakanka nani lâs ba kaiks.

Lilka nani sain bîla ra

Lilka nani sain bîla ra ba wal Baibil stadi taks.