Ulbi sakanka nani ra tâwaia

¿Ya rait pali tasba aiska ba ai karnika mununhtara brisa?

Baibil dîa ansika yabi ba dukiara tâ iwma. Nu taks dîa muni naha tânka ba naiwa bara kaina piua dukiara tara sa.

Tânka ba nu taks

Miusik, lilka, turi raya bara ulbanka tânka nani bisi sakan ba kaiks.

Raya sunan ba kaiks

Jehova Witniska nani Aidrubanka

Wan aidrubanka nani anira bara nahki dauki tânka ba pliks.

Jehova witniska nani wih mai kaikbia makas

Jehova witniska nani wal Baibil smalkanka dukiara aisas apia kaka Baibil stadika mana luha makas.

¿Jehova Witniska nani ba ya nani sa?

Yang nani ba kuntri bara nisan sât sât wina banhwisna. Sakuna sim lukanka ra asla banhwisna. Diara sut purkara yang nani ba Jehova ra kulkaia want sna. Kan Witin ba diara sut paskan bara Baibil ba baha dukiara wan aisisa. Yang nani trai munisna Jisas nina blikaia bara uba lilia daira wali banhwisna kristian nina brisna ba dukiara. Yang nani kumi bani wan taimka sakisa upla wala ra hilp munaia Baibil bara Gâd Kingka lâka dukiara tânka briaia. Yang nani Jehova dukiara smalkisna ba mita, bara Witin Kingka Lâka dukiara sin Jehova Witniska nani nina brisna. Naha Internet pliska ba kaiks. Internet ra Baibil aisi kaiks. Yang nani dîa lukisna ba dukiara lan taks.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.