• 239—Mumafuchi muze muli Vinjiho jaYehova

  • 8,201,545—Vinjiho jaYehova

  • 9,499,933—Vilongesa vyaMbimbiliya vize vali nakunangula hawana wakanyombo

  • 19,950,019—Vatu vaze vapwile kuKwanuka Kufwa chaKulishitu

  • 115,416—Vikungulwilo