Ir al contenido

Ir al menú secundario

Testigos de Jehová

shuar

¿Urukamtai Yuús Papii unuimiartiniaitiaj?

Ashí nunkanmaya, untsurí aénts, nékachmarin, Yuús Papiinium nekaawaruiti. Juú Papii iijiai unuimiarminiam tusar ipiamayi.

Yuúsa Chichame ii ¿itiúr unuikiartaj?

Testigos de Jehováka, Yuúsa Chichamen kuitchajai unuikiartin asarmatai ashí nunkanam nekaamu aíniawai. Yuúsa Chichamen itiúr unuikiartui nu iista.

Ii iruntairinsha ¿warí najántain?

Ii iruntai jeasha urukua aínia tura warínia nuisha najánin aínia nu nekaatasam iista.

Yuús Papiin unuimiartasan wakérajai tusar seamma

Urutma ekemsamunma, tura tui Yuús Papii kuitchajai unuimiartasam wakéram nu titia.

Testigos de Jehová irúntairi

Tui tura urutaiya iruneaj nuya ii irúntairinsha warí nájaneaj nu nekaata.

Ashí nuṉkanam nekapmarma

  • Testigos de Jehová urutma nuṉka tépakmanum pujuinia: 240

  • Testigos de Jehová urutma aínia: 8,457,107

  • Yuúsa Chichame aénts unuiniamu: 10,071,524

  • Jesús jakamu enentaimtamunam pachinkiaru: 20,175,477

  • Congregaciones: 120,053