Opwool mëyer fon hunerte natsioone khome un hunerte xprooche xprëche, sin mëyer in te sëlwiche wile eenich. Iwich ales, wole mëyer Yeehoowa eere, te Kot fon te Piipel un tee woo ales kemacht hot. Mëyer tuun uns aan xtrënge fer Yeesus Kristus noo se mache un mëyer sin aarich froo tas mëyer kristen kenënt sin. Mëyer al tuun tsayt hoole fer layt iwer ti Piipel un Kot sayn Raych in lërne. Wayl mëyer iwer Yeehoowa un sayn Raych xprëche, sin mëyer wii Yeehoowa sayn Tsayer pekhant.

Tuu unser site torich kuke. Lees ti Piipel on-line. Lërn mee iwer uns un unser klaape.