Xpring tsu was too trin is

Kuk ti naye wiiteos, muusike, artikele un noorichte.

Was is nay?

Tuu unser khurs fon ti Piipel khëne

Mach een khurs fon te Piipel woo niks khost mit een persoonlich leerer.

Ferlang een pesuuch

Tuu ti antworte kriin fer tayn frooche iwer ti Piipel orer tuu mee iwer Yeehoowa sayn Tsayer wise.

Tuu in een fersamlung khome

Lërn mee iwer unsere fersamlunge. Fin een plats ticht woos tuu woonst.

Yeehoowa sayn Tsayer — Weer sin mëyer?

Opwool mëyer fon hunerte natsioone khome un hunerte xprooche xprëche, sin mëyer in te sëlwiche wile eenich. Iwich ales, wole mëyer Yeehoowa eere, te Kot fon te Piipel un tee woo ales kemacht hot. Mëyer tuun uns aan xtrënge fer Yeesus Kristus noo se mache un mëyer sin aarich froo tas mëyer kristen kenënt sin. Mëyer al tuun tsayt hoole fer layt iwer ti Piipel un Kot sayn Raych in lërne. Wayl mëyer iwer Yeehoowa un sayn Raych xprëche, sin mëyer wii Yeehoowa sayn Tsayer pekhant.

Tuu unser site torich kuke. Lees ti Piipel on-line. Lërn mee iwer uns un unser klaape.

 

Tswaay Yeehoowa sayn Tsayer sin am preetiche fer eene man aan een rays plantaaj.