Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Zoova a Bobhlaʋn

Dhɛ dhee wɛ si zɔn da JW.ORG kpe ɛ?

Dhɩ bhɔɔa dhe ɲʋn poa da jw.org kpe ɛ, ɩmɩn fɔ nɔn ɔn to. Bho ye cʋdhisɛɩ dhee e sɛɩ nɩɩn jhe ɛ, mɛn mun o Sɛɩ a fɔ kpe.

 

2017-12-12

ƝƲNDHEIFUOI- Ɔˈ -DEIN-: CƖAANDHƖ Aˈ IDEEDƖ-

ˈˈCɛcʋ- 2018

2017-12-12

ƝƲNDHEIFUOI- Ɔˈ -DEIN-: CƖAANDHƖ Aˈ IDEEDƖ-

Druncʋ- 2017

2017-12-08

KLETIƐN ƐNˈ ˈKMƲN -E ƆƆˈ -BOBHLADHBHO

Touocʋ- 2018

2017-12-04

ƝƲNDHEIFUOI- Ɔˈ -DEIN-: CƖAANDHƖ Aˈ IDEEDƖ-

Zivʋɔcʋ- 2018