Bhlʋɩ a ghlʋa dhi i ɛ, ɩn ziɛ kmɛn in. Klaa dhɩ nɩan dhue mɩn aa bɔn in. Bho dhɩ a klɛɛ jhibha a, Ɲɔnsoa Zoova nʋan dhɩ a klɛɛ, ɔɔ dɩ Biiblʋ a tmʋan, ɔmɔn aa bɔn a ye ɩbhɛɛ. Aa poɛ e kpɩ aa yea ZeziKlisɩ ɔɔ nansʋn sraan. Dhe dhɛ a nɩan Kletiɛn ke ɛ bhleɛ aa mʋnan. Aa klɛɛ ɛ dhuɛ nɔn mʋn aa yea ɲʋn sʋn bho po ʋa yea Biiblʋ cɩan wɛe ʋʋ yeƝɔnsoa a Bheɔglɔ jhibho ke. Ɲʋn an dhaa abʋZoova a Bobhlaʋn, dhɛbhleɛ, aa bhla Ɲɔnsoa Zoova e ɔɔ Bheɔglɔ ɔ bo.

Jhi aa ɛntɛnɛtɩ ɛ deɩn jhe. Zro Biiblʋ bho ɛntɛnɛtɩ kpe. Ɲʋn a nɩan e dhɩ a dea gwlɩ ɛ, jhi yɩ iŋwɔn.