Li ə́ ɉu kaa

« Yálá ŋɔ tɔɔlaa yii gaa pai, ho kɛli maa wɛlɛɛ lɛlɛɛ laa ə həlii yɛnɛɛ nua kəlee ɓa  » (Matie 24:14).

ə́ ɲɛi hee mɛni ninɛ ɓa ɓɛ, yɛi kɛ a vidioɠaa, wələɠaa ə ma kɛ wɛlɛɛwooɠaa

Ə́ ɲɛi hee mɛni ninɛ ɓa

Biblə kalanŋaa hu hwɛli

Biblə kalanŋaa hu hwɛli a mɛinɛɛ a lowai yii ə́ kaa bɔ da ɓɛi ə́ kaa bɔ.

Zehova ŋɔ Kəlaɠaa di wɔ ŋaakpɔnŋaa

Ɓɛi kwa ku ŋaakpɔn naa, naa kwɛli ə lɛɛ ə́ gaa pələi kwa Yálá ɓatoo la.

Zehova ŋɔ Kəlaɠaa — Gbɛɛ nua ɓaa kuɔ ?

Ku kaa a híín kəlee hu nua, kɛlɛɛ, ku yee lɔɔ gee mɛni tɔnɔ hu. Ku kaa bɔ ku Zehova laa tɛ mɛni kəlee hu, yai nawoo kaa Biblə hu, ə lɛɛ yɛ ɓo a hɛn gəlee pɛli mun. Kwa mɛni kəlee kɛ Zesu pɔɔ kɔɔn mɛni ɓa, ə lɛɛ ku təli mɛni a Kilista lea, yili a ku kwəinɛɛ. Ku kəlee kwa ku wɔ lowai həɠə ɉu kuɔ kpɔnmaa tɛɛ nua pɔ diɛ Biblə ɲaakaa, da Yálá ŋɔ Tɔɔlaa. Ku kɔlɔnŋaa a Zehova ŋɔ Kəlaɠaa maahɔlɔɓo kwa kɛ Zehova da ŋɔ Tɔɔlaa Di maa kəla hwaa ɓoi.

Ku wɔ kwɛli yɛli ɓa kaa. Biblə ɓo gwɛli yɛli ɓa. Ku maa mɛni tamaa kɔlɔn da ku wɔ laana laa.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.