Skip to content

“Ɛ bebul Dede Wen Kongakandɔ pɛ Sɔ dam nzan fɛt.”—Matthieu 24:14.

Hio Témoin pɛ Jéhovah: Ɔ nɛ hio o nde?

Ɔ gutɛ ha zang kandɔ nɛtɛ nɛtɛ, nɛ deamɔ nɛtɛ nɛtɛ. Ɔ tɔ nu le nɛtɛ nɛtɛ, mɔ ndang, deamɔ bɔ pen may na. Mɔ ka ɔ ngoy sɔngsi fɛt nɛ lukoso Jéhovah, Wan-doymɔ nɛ Sɔ mɔ Bible. Ɔ ki mɔ de mɔ tuka Jésus Christ. Ɔ nɛ tortɛ nde ɛ sa ɔ chrétien. Wi ndang ndang ha soko ɔ ha kuo ngimɔ ha nɛ kɔ soe fɛt ha dan ɔ mɔ ing mɔ nɛ sa ha zu Bible nɛ Kongakandɔ pɛ Sɔ. Ɔ ha osa wen pɛ Jéhovah nɛ Kongakandɔ pɛa, yo nɛ ingi, ɔ kuo ling Témoin pɛ Jéhovah.

Zɔ site bɔ. Tɔli Bible ha zu internet mɔ ing ɔ nɛ hio mɛkara mɔ bɔ.

 

Yamba Bible nɛ gbɛlɛa

Ani mɔ yambi Bible nɛ gbɛlɛa ha ngimɔ nɛ bhandi ka sila mɛ ngoya.

Hio vidéo ha zu Bible

Hio vidéo ha zu Bible ka de nde mɛkaramɔ bɔ a ngay.

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Find out where we meet and how we worship.

Hio ma mbɛti bɔ

Mɛ zɔk hio kandɔ mɔ nɛ hio mbombe mbɛti bɔ.

Watch Sign-Language Videos

Study the Bible using sign-language videos.