Skip to content

Skip to secondary menu

Beɗea ɓeara Jeowaɗebemada

Emberá norte

Djiwiɗira idjaɓa jãʉ̃ poya oira

Descargadua o ledua Internene jẽdari bema revistarã Atalayada y ¡Despertada! Idjaɓa awara cartarã. Nama poya bari ũrĩda o unuida librorã video siɗa, ɓʉda beɗea zocãrã idjaɓa beɗea señane.

Jʉrʉedai beɗea aɓa ɓʉɓʉda listaɗe y waradua “Jʉrʉi” unui carea bʉ beɗeaɗe cãrẽda ero ɓʉ.

UNUI AWARA
Cuadroda
Listada

¿Cãrẽ cãrẽã cawaibara Ãcõrẽ Beɗeada?

Ũrĩnadua Ãcõrẽneda

Carta nama Internene poya ero ɓʉ beɗea djiwiɗida, ɓʉéda dji cartaɗe.