Kututuluka ha Chikuma

Tangwa Lika Wanangana wa Zambi Muukayula Hashi?

Yuma yize yinalingiwa hashi musono yinasolola ngwo, Yesu yoze unayulu mu Wanangana wa Zambi, kwasala hakehe hanga alulieke yuma hashi.

 

Lilongese Yikuma Yikwo

Tanga Mbimbiliya ha internet

Nyi wahengwola Mbimbiliya ya Yisoneko ya Chifuchi Chaha ni kumona chize ayilulieka momona ngwe, Mbimbiliya yacho yapwa yashi kutanga ni kuwana ulumbunwiso.

Tanga Mbimbiliya ha internet

Nyi wahengwola Mbimbiliya ya Yisoneko ya Chifuchi Chaha ni kumona chize ayilulieka momona ngwe, Mbimbiliya yacho yapwa yashi kutanga ni kuwana ulumbunwiso.

Tala yinema, miaso, mikanda ni sango jaha asamo.

Tala Yikuma Yaha

Eta Umwe Eze ni Kukumeneka

Kushimutwina chimwe chihula cha mu Mbimbiliya, kunyingika yuma yinji hakutwala kuli Yela ja Yehova.

Yako Kukunguluka cha Yela ja Yehova cha ha Chikungulwila

Nyingika kuze twakulikungulwila ni chize uwayilo wetu wapwa. Atu eswe mahasa kupwa ha kukunguluka chacho nawa keshi kwitako mbongo.

Yetu Yela ja Yehova—Tuli Aya?

Yetu tunakatuka ku minyachi ni malimi eka ni eka nawa tukwete mwono walisa, chipwe chocho twalinunga ha chikuma chimuwika. Chahiana yeswe, twakuzanga kuhalisa Yehova, Zambi mwenya Mbimbiliya, Sakatanga wa yuma yeswe. Twakusa tachi hanga twembulule kanawa Yesu Kristu nawa twakuwahilila chinji ha kutuvuluka ngwo Akwa-Kristu. Yetu eswe twakusa mashimbu hanga tukwase atu anyingike Mbimbiliya ni Wanangana wa Zambi. Mumu lia kwambujola hanji kuhanjika hakutwala kuli Yehova Zambi ni Wanangana wenyi, kashika akutuvuluka ngwo Yela ja Yehova. Meneka site yetu. Tanga Mbimbiliya on-line. Nyingika sango jikwo hakutwala kuli yetu ni ha yize twakufuliela.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.