Wararo atjobo’bonon kon nana man, pyime roten aurananon ta nana man, o’wi te nana nitiabyry man. Jehowah ety awonganon nana Jehowah, paporo oty’kon kane moko man, kareta a’pemy’po ta’no Tamusi moko’man. Nana konomytianon Jesus emery arorypoko irombo nana tawapore man Kresten’me tajatory’ke. Nana kuritia wararo tasagary epanosan moro Tamusi karetary ukutome moro Inundymary ukutome enapa. Moro ekary aropotyry’ke, tauranary’ke Jehowah poko, moro Inundymary poko enapa, irokero ety arojan nana Jehowah ekary aroponamon.

Nana site’ry imegatokon. Ero site tu’po ro Tamusi Karetary erupatokon. Epotokon nokan’me nana wairy irombo oty amitiary nana wa.