Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Dyú Gbɔɔ́ Ɓè Kè Nyɔ Gmɔ̀ Ɓè

Dyé kà Baɓoɔ̀ ɓɛ́ìn gbo-kpá-sɔ̃̀ tòɛ̀ ɓá fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓè kè dyí-gbò-ɖɛ̀ ɓè ɓɛ́ dyú gbɔɔ́ ɓè kè nyɔ gmɔ̀ ɓè dyé dyí kpɛ́-kpɛ́ kɛ.

Gã Cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ ɖò

Dyé víɖò ɓě kè wɛ́ɖɛ́ kè cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ ɓě ɔ kè bɔ̃̌ ɓě ɓɛ́ wa po nɔ̄ kàǔn wɛ̃.

Dyé Ðɛ Ðìè Ɓě

Dɔ̃̀ À Baɓo-Cɛ̃́-Cɛ̃́ɔ̀ Mú

Kpɔ̃ Baɓo-cɛ̃́-cɛ̃́ dɔ́ɔ́-dè-kà ɓɛ́ ɔ se wíɖí pɛ́ɛ̀-pɛ́ɛ̀ ɖò kɔ̃̀ ké m̀ ɓéɖé m̀ mìɔùn nììn ɖɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-nyɔ̀ kɛɛ dyi.

Ðá Jɛ̀hóvà Zàse Ɓěɔ̀ Ðò Ɓɛ́ Ɔ Ké M̀ Gboi Téɛń Dyi

M̀ kè Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ mɛ dèìn Báɓòɔ̀ dɔ́ɔ́ kɔ̃in mɔɔ dɔ̃̌à Báɓò-cɛ̃́-cɛ̃́ pídyiɔ̀ mú.

Mu Dyí-Poìn-Poìn Ðò Mú

Cɛ̃́ à dyí-poìn-poìn ɓèɔ̀ jè. Mɔ́ à dyí-poìn-naín dyɛ̀ xwɛ̃́ìn m̀ bũ̀in nyɛɛ dyi.

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě—À Mɔ̀ Nyɛ́ɛ̌?

À sɔ̀ìn ɖé nyɔ-dù kè nyɔ ɓě po wuɖu-dù hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛɛ hwìɛ̀ dyɛo, kɛɛ à kpɔ̃ìn gbo ɖé ɖɛ dyúáɖò nyu-nyu mú. Ɓó ɖɛ séín kɔ̃in nyɛɛ, à mɔ́ ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɔ̃̀ wuɖu mɔ̀à Báɓòɔ̀ kɛ kè ɖɛ séín Mɛ-Nyɔ̀ɔ̀ kɛɛ dya dè. À vɔ̃ ɓɛ́ à ké Jízɛ̀ Kɛ́ɖɛ́ì ɓo bɛ̃̌ǐn sí, ké à hwòɖǒ dèɛ̀ìn múin ɓɛ́ à ké Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě jǔ. À ɖò-ɖò séín ɖú ti dyí, ɓɛ́ à ké nyɔ ɓě gbo kpá, ɓɛ́ wa ké Báɓòɔ̀ kè Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè cɛ̃́. Sepóɛɖé à cɛ̃ Jɛ̀hóvà Gèɖèpɔ́ɔ̀ kè ɔ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè jèɛɛ, wa ɖáìn à Jɛ̀hóvà Zàse ɓě.

Gmɔìn à páɔ̀ kɔ̃in. Zà Báɓòɔ̀ wuɖuún ɖúú kɔ̃. Cɛ̃́ ɖɛ pàɖǎ ɓá à jè kè ɖɛ ɓě à po jǎà kɛɛ jè dyí.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.