Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Mɛ Cɛ̃́ Báɓòɔ̀ Kɛ́?

Báɓòɔ̀ nì gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓá cĩ́-cĩ́ jè dyíɛɛ nyɔ méɔ̀ùn vò-vò ɓě nyíɛń ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín. Nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké wa ɖò jǔù?

Ðɛ́ Wa Nyu Ɓó Báɓò-Cɛ̃́-Cɛ̃́ɔ̀ Tiín Nyɛ́?

Ðé ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛɛ, wa dyuò Jɛ̀hóvà Zàse ɓě dyí ɓó waà Báɓò-tɛ̀mɛ̀ìn-kũ̀àɔ̀ jè. Dyé kà à nyuɛ kɛ.

Ðɛ́ Wa Nyu Ðé Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ Zɔ̃̀ Kɛ́?

Dyá ɖé, ɓɛ́ m̀ mìɔùn ké ɖé dyé.

Ðoɓo Báɓò-Cɛ̃́-Cɛ̃́ Pídyiɔ̀ Jè

Cɛ̃́ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě ti kè dà mu dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn ɓó m̀ bììɛ.

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓěɛ̀ Dyí-Poìn-Poìn Ɓě

Cɛ̃́ dɛ̀ Jɛ̀hóvà Zàse ɓě poìn dyíɛ, kè kà wa nyu ɓièɛ̀ kɛɛ jè.

Fṹà-Bɔ̃̌​—Ɓó Ɓóɖó-Kpà Gànáà Bìì

  • 240—Mɔ̀ Ɓóɖó-dù ɓě ɓɛ́ Jɛ̀hóvà Zàse ɓě nì kɔ̃ɛ

  • 8,340,982—Mɔ̀ kà Jɛ̀hóvà Zàse ɓě jĩ̀ kɛ

  • 10,115,264—Mɔ̀ nyɔ-kpò jĩ̀ kà wa tɛ̀mɛ̀ìn Báɓòɔ̀ kɛ

  • 20,085,142—Mɔ̀ nyɔ-kpò jĩ̀ kà mu ma Kɛ́ɖɛ́ì mɛ́-mɛ́ɔ̀ jè hwìɖǐi-dyà-dyà gboɛ

  • 119,485—Mɔ̀ Dyí-poìn-kpòò ɓě