Ke i miñañ

Matiñ ma nsoñ biniñ bi bôt ni bi cookies gwap

Matiñ ma nsoñ biniñ bi bôt ni bi cookies gwap

Ntôñ u Mbôgi Yéhôva u ndiihe kunde bôt ba gwé i tjél yelel mam ma niñ yap i mbamba. Inyu tibil yi Matiñ inyu sôñ miñañ mi tôbôtôbô mi biniñ bi bôt, ma ntôñ u noñ ni nkoñ isi wonsôna, soho hihe hana.

Matiñ inyu sôñ miñañ mi tôbôtôbô mi biniñ bi bôt ma ñunda lelaa ntôñ u Mbôgi Yéhôva u ngwélél mam ma tôbôtôbô ma biniñ bi bôt. Matiñ ma tôbôtôbô ma nkôndba ki munu i site i internet ini, kiki ma ntoñlana hana isi.

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) nyen a yé nwet site i internet ini, hikuu hikeñi yé hi bak i New York, hi salak ngi nseñ u moni wo ki wo, ndi ndik inyu nit minson mi Mbôgi Yéhôva ni biniigana bi Bibel. Mandap ma minkuu mi biyi, ma ma nleege i site ini, mahogi ma yéne i loñ Amérika.

Miñañ mi mbéñge hi mut tôbôtôbô

Miñañ mi mbéñge hi mut tôbôtôbô, mi u bi tila munu site i internet, mi ngwélana ndik inyu manjom ma ntina we ngéda u ntilba.

Di nti bé mut numpe nye ki nye miñañ mi mi mbéñge we tôbôtôbô, ha nwaa le hala a ba toi nseñ inyu yônôs ngim njombi wemede u mpémés, ni le di mbôk di tibil yis we, tole di nwan ikété mahoñol malam momasôna, le hala a yé nseñ inyu nôñôl mambén ma loñ, tole inyu solol ni kéñ wip, to nleleña i nlôl ni ngiyoñ matat, tole mahôha ikété ligwélél. Ngéda u ngwélél ini site i internet, wee u neebe le di nla ti mut numpe miñañ mi mbéñge we tôbôtôbô, ndik inyu manjom mana. Miñañ nwo ki nwo mi mbéñge we tôbôtôbô, mi u bi tila, m’a gwélhana bé kekikel inyu nyuñga, malugna, to nitis inyu moni.

Bet ba site i internet ipe. Ngim mangéda, ini site i gwé ngim manoñ ma nla yabna we i site i internet ipe le di mpohol inyu ngim minson mi nla bane we nseñ (kiki hihéga, inyu yônôs ngim mapep mu internet). W’a yi wemede le u njôb i site i internet ipe inyule libamblak jé li ga nene mahéñha, ni le nlôñ u ngii u u ñunda homa u yé sélél w’a héñha. Ngéda di mpohol bi site bi internet bipe, ipôla ngim mangéda, di mbéna wan matiñ bet bap ba noñ inyu sôñ biniñ bi bôt ni miñañ mi tôbôtôbô mi biniñ bi bôt; ni hala di yéñ ba nkwoog nkaa le matiñ map mo ki, ma yé i nlélém likala li i sôñ biniñ, kiki més. Ibale u gwé mambadga inyu matiñ ma site i internet ipe, wee soho béñge mo wemede mu i site yap.

Matat inyu miñañ

Di nyoñ matat ngangak inyu tibil tééda miñañ mi mbéñge we tôbôtôbô. Ngéda miñañ mi mi ntagbe, di ngwélél manjel ma tôbôtôbô kiki bo ini ba nsébél le TLS (Transport Layer Security). Di ngwélél manjel ma minkuu mi biyi, ma ndék bôt ndik yon i gwé kunde i yibil; bahoma minkuu mi mi yéne ba yé ntéédaga hiki ngéda, ni batat, ni bikei bi internet bipe, ndik yak ni matiñ ma tôbôtôbô, manjel ma mômasô ndik inyu tééda ni tat jimb li miñañ mi tôbôtôbô mi bôt ba ñômle bés.

Dikukuu di mañwin

Adress e-mail i internet u bi ti ngéda u bé bot hikukuu hioñ hi mañwin, yon di ga gwélél inyu yis we mam ma ntihba hikukuu hioñ. Kiki hihéga, ibale u nhôya jôl u ngwélél inyu hikukuu hioñ, tole hiliba hi majubul, ndi u bat mahôla mu lipep li lijubul, kei y’a ômle ngim nwin ni njel adress yon i internet u bi ti ngéda u bé tilba.

Makébla

Ibale u nti likébla li moni ni njel internet, di nyoñ jôl joñ ni adress yoñ. Inyu makébla ni njel tikét i mandap ma batééda moni, di ngwélél ndik mandap ma internet ma ma nyiba ni nkoñ isi inyu matat ma nyoñ, kiki ma noñ matiñ biloñ bi nkoñ isi bi ntéé inyu sôñ miñañ mi tôbôtôbô mi biniñ bi bôt. Di ntééda bé miñañ mi yé i tikét yoñ, to nomba i ñañga u gwé mu mandap ma batééda moni, ndi to ñañ u tôbôtôbô wo ki wo u ntihba we, mu manjel u ngwélél inyu ômle bés likébla joñ. Nwet a nleege likébla joñ a ntééda ñañga u likébla li inyu iloo 10 li ñwii. Ñañga u, u yé bo hilo hi likébla joñ, nsoñgi u likébla, njel u ngwélél inyu ômle bés likébla joñ. Ni hala, di noñ matiñ ma ma ngwélana inyu mam ma moni, di nla ki timbhe to imbe mbadga u yé le u bat mu pôla i. Di ga sébél bé we inyu bat le u kônde ti likébla lipe.

Miñañ mimpe

U yé le u tila miñañ mi ntihba we tôbôtôbô (kiki bo jôl joñ, nomba yoñ i nkuu bikaat, tole nomba yoñ nsiñga) inyu manjom mape, handugi inyu ti likébla, tole bot hikukuu hioñ hi mañwin (kiki hihéga ngéda u mbat yigil Bibel ibabé le u nsaa). Ha yo ngéda, di nyoñ mañwin ma, di tééda nwo, di gwélél nwo, ndik inyu njom u ômlene nwo, ni ndik i ngéda yosôna nwa ba nseñ inyu i njom i.

Cookies ni manjel mape ma yé nlélém

Di kot ngim miñañ kunda yada ni njel ngim bisélél, ngéda u yuuga ini site i internet. Di nkot miñañ mi ni njel “cookies,” “mbep i internet,” ni manjel mape ma mpôna mana. Munu matiñ mana ma nsoñ biniñ bi bôt, ngobol i ini buk le cookie i yé keñi ngandak, di ngwélél yo yak inyu manjel mape ma yé nlélém, kiki bo ini njel ba nsébél le, “stockage local.”

Cookies. Nlélém kiki mu libim li bi site bi internet, ngéda u nyuuga ini site, ndék mañwin, ba nsébél le “cookie” i nla jôb kunda yada ikété téléfôn yoñ, hibambha hioñ, tole nkuu woñ biyi. Kiki bi cookies bi yé mintén mintén, hala ki nyen bibôlô gwap bi yé mahéñha, bi bak téntén inyu hôyôs ni lémés ligwélak joñ li site i internet. Di nla gwélél cookies inyu yis bés ibale u bi bôg u yuuga ini site i internet, tole inyu bigda ngim manjel u bi pohol ngéda u bi gwélél ini site. Kiki hihéga, hilémb u bi pohol hi nyégle ntéédaga ikété cookie yada, kayéle hilémb hi hion hi’a pohlana kunda yada ngéda w’a témb u yuuga ini site. Di ngwélél bé cookies inyu minlegla mi nyuñga.

I mintén mi cookies mi ngwélana munu site ini, di nla kap nwo môga imaa:

  1. Cookies i i nlôôha ba nseñ​—I nlôôha ba nseñ inyu gwélél ngim bisélél munu site ini, kiki bo lijubul ikété hikukuu hioñ hi mañwin tole liyônôs ngim mapep mukété site. Handugi le u gwélél bi cookies bini, ngim mam u mbat i nla bé bôña, kiki bo liti makébla. Bi nhôla ki le di timbhe we inyu ngim mam i tôbôtôbô yé le u bat ngéda u yé sal ikété hikukuu hioñ. Cookies i ntéda bé miñañ mi ntihba we, mi mi nla gwélana inyu mam ma nyuñga, tole inyu yi imbe site i internet u nyuuga.

  2. Cookies kingéda sômbôl i mut​—I ngwélana inyu boñ le site i internet i bigda ngim mam u bi bôk u pohol (kiki bo jôl li hikukuu hioñ hi mañwin, hilémb, tole loñ het u yé), i hôlga ki inyu lémés ligwélak joñ li site i internet.

  3. Cookies inyu wan miñañ​—Yo i ngwélana inyu kot miñañ inyu yi lelaa bôt ba nyuuga ini site i internet, kiki hihéga, nsoñgi u bôt ba nyuuga yo, ni bebee le ngeñ yañen ba ntéégbaha mu site. Miñañ mini mi nhôla ndik inyu yi lelaa di kônde lémés nson u nséla munu ini site i internet.

Munu site i internet ini, ngim cookies i yé le besbomede bon di nha gwo. Bipe bi bak le bet bape bon ba nha gwo. Bés di ngwélél ndik cookies le bés bon di nha; bi cookies bi bet bape di ngwélél, bi yé ndik bi bi nkiiha ni Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA a ngwélana inyu yimbe mahéñha, ibale mut binam nyemede nyen a nyéñ tilba mu site, tole nkuu biyi wotama won u nyéñ tilba, kayéle di kéñ spam i nlôl mu key i. Soho béñge matiñ ma Google ma ma nsoñ biniñ bi bôt, i https://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy/.

Mbep i internet. Mapep ma site yés internet ma nla bana disii di bisélél, bi bi yiba kiki mbep i internet, i i nhôla bés i yoñ ñañga u minson mi nséla mu, kiki bo ngéda u yuuga ngim lipep li site. Mbep i internet i ngwélana inyu noñ ligwélak li ini site, ni yi too i nsal toi loñge.

Adress IP. Adress IP yada i yé ngim yimbne i ntilba ni minsoñgi, i mboñ le nkuu woñ biyi u yiba, ngéda u ngwélél internet. Di ngwélél adress yoñ IP ni miñañ mi môñgô woñ u internet, inyu wan lelaa u mbéna gwés gwélél site ini, yak ngim mandutu site i nla bana, ni inyu lémés bibôlô u mbat ini site le i sélél we.

Kunde yoñ i pohol. Libim li môñgô mi internet li nti we njel inyu lém cookies, tole inyu kôs nwin u mbéhe we bisu bi ngéda le cookies i nyéñ kôndba mu sélél yoñ. Inyu yi lelaa hala a nla bôña, soho béñge biniigana môñgô woñ u internet u nti mu jam li. Ndi tééda la, ngi cookies, bebek w’a la bé boñ ngim mam, to gwélél ngim bisélél, munu site ini.

Script ni JavaScript

Script i ngwélana inyu lémés nson u mboña ikété site. Ligwélél li likeñge li script li nhôla site i pala timbhe we miñañ u mbat. Likeñge lini l’a gwélana bé kekikel inyu kônde bisélél bi mondo (logiciel) ikété nkuu woñ biyi, to inyu yoñ mam moñ ngi kunde yoñ.

Script i hogi tole JavaScript i nlama gwélana ikété ngim bipes bi Internet le ndi site i internet a la sal nya i kôli. Jôga li môñgô inyu yap mu internet i neebe inyu site i hogi le, mut a kwiye tole a lém lini likeñge li script. Béñge nhôla ikété môñgô u ngwélél le ndi u yi lelaa u nla ti script kunde i sal ikété bi site u mpohol i gwélél.

Kunde yoñ

Ligwélél joñ li ini site i internet, hala we i yoñ bikaat, gwo ki gwo, bividéô, miñañ mut a nla emble, li gwé bé le u saa to jam. U ta bé nyégsaga le, ilole u ngwélél ini site i internet, u yibil hikukuu hi mañwin mu, to ti likébla, to boñ jam jo ki jo l’a nyégsa we i ti miñañ mi ntihba we tôbôtôbô. Ndi ibale ikété gwés yoñ wemede, u nkit le, u nyibil hikukuu hi mañwin mu, le u nti likébla, le u mbat yigil Bibel ibabé i saa, tole u nyéñ boñ jam lipe li li mbat le u ti ngim miñañ mi ntihba we tôbôtôbô, hala we u mal neebe mana matiñ ma nsoñ biniñ bi bôt ni bi cookies gwap; u neebe le di tééda miñañ mi mu mandap més ma minkuu mi biyi, ma ma yéne i loñ Amérika; u neebe le Watchtower, ni dikuu tjé di di nit nson Mbôgi Yéhôva ikété ngandak biloñ, le ba kot, ba gwélél, ba tégbaha, ba tééda miñañ mi ntihba we tôbôtôbô, ibale hala a ga ba nseñ inoñnaga ni mam u mbat. Di ga kot miñañ mi inoñnaga ni mam u ngwés boñ ikété site i internet. Kiki hihéga, ibale u nyéñ ômle hikuu hi ngim loñ tôbôtôbô likébla joñ, di ga ômle bo jôl joñ ni adress yoñ, bi u bi ti ngéda u ba yônôs lipep inyu om moni mi. Hihéga hipe hi yé le, ibale u mbat yigil Bibel, di ga ômle hikuu hiada hi Mbôgi Yéhôva jôl joñ, ni lelaa ba nla boma we, inyu yônôs njômbi yoñ.

Ibale u nti bé miñañ mi mbéda, mi mi ntihba we tôbôtôbô, inyu yibil hikukuu hi mañwin, tole inyu ti likébla, tole inyu boñ jam jo ki jo li mbat i ndôñ miñañ i, di ga la bé yônôs njômbi yoñ.

Ibale i nene nseñ i lona mahéñha mo ki mo mu matiñ més ma nsoñ biniñ bi bôt ni bi cookies gwap, d’a bambal mahéñha ma munu lipep lini, kayéle hi ngéda, u ga yi miñañ di nkot ni lelaa di ngwélél nwo.

Inoñnaga ni bitelbene bi mbén, kunde yoñ i yé le i kôndba munu jam lini li ntihba mam ma biniñ bi bôt. Mu nsoñgi u, di nla sima kunde i jôb, i héñha, tole i sas miñañ mi ntihba niñ yoñ, mi u bi ti ni njel ini site i internet. Ibale loñ u yiine i nti we nya kunde i, w’a tehe manjel hana. Ibale mam u mbat, ma ma ntihba miñañ mi niñ yoñ, ma yé inyu ngim likébla, soho tilna nwet a bi leege likébla joñ, nu di bi yis we jôl, jôl li, li bak ki ntilga i lipep li ñunda le di bi kôs likébla joñ.