Yi nɛmbëlɛnë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Abɛ

“Kebë eka Shiba nda yɔghɔ ntɛnɩ edi ngiki eshipatanë powu ghë.”—Matthieu 24:14.

Ӡoova Adashɛghɩ—?Ca Lɛ́ Elë e?

Elɛ mbë nfre nfre fannga nhɛn ngiki maɛnnë powu ghë, ese elë oo omu elɛ bu nkpɔ. Bu ntɛnɩ edʋ elë edɔnë ëë lɛ́, elë evivi n’ye ebë etce Ӡoova, Biblë Ofo, Ghɩnë lɛ́ bu powunë, eyi oru. Elë elele mɛnsɩ álɛ ebë eyɔyɔ Ӡezi Krisë. Sɛ ekpa eyɛyɛ elë n’ye elɛ Kretiɛnghɩ. Elë powu, elë ebɔ cibɩ mici powu eboka ngiki álɛ kebë ehɔhɔ n’ye kebë eba emʋ Biblë alɛ Ofo Shibanë lɛ. Noo elë edi Ofo Ӡoova alɛ në Shibanë lɛ adashɛnë, ngiki mʋ n’ye elɛ Ӡoova Adashɛghɩ.

Eyi elë sitënë ghë. Eka Biblë ɛntɛrnɛtë ghë. Emʋ elë alɛ elë buyayatishinelë lɛ yɛsɛ.

 

Evivi Biblë Shigbagba

Emʋ jɔnë Biblë eo cibɩnë alɛ micinë eba eɲë ayɛ lɛ.

Kretiɛnghɩ Video

Ɛntɛrnɛtë ghë kretiɛnghɩ videonë elɛ ntɩjinë kebë eba Ofo ghënë edɔomu.

Ӡoova Adashɛghɩ Ofokwa Djɛmɛnnelë

Émʋn n’ye elë eyi eshe djɛmɛn lɛ, n’ye elë eba esʋ Ofo lɛ.

Nakwanë eghɛ́ghɛnë oo sɔ́

Djɔnë kë gbágbashi oo sɔ́, ewu ntɛnɩ kë sɔ́ trɛrɛe alɛ alahɔ eenë lɛ.

Ekpɩ Omula Mbë video

Ebɔ Omula mbë video ehɔhɔ Biblë mʋn