Ари адаҟьаҿы иарбоуп аматериалқәа ааскьа асаит jw.org иҭагалоу. Ажурнал ҿыцқәа, ашәҟәқәа, насгьы егьырҭ апубликациақәа шәыԥшаарц азы шәиас адаҟьахь Апубликациақәа.