Ихадоу аматериалқәа рахь аиасра

Иегова ишаҳаҭцәа

Иалышәх абызшәа аԥсуа

Иегова ишаҳаҭцәа реиԥыларақәа

Ҳаиԥыларақәа ирызкны еиҳаны еилышәкаа. Еилышәкаа шәара ишәцәыхарамкәа ус еиԥш иҟоу аиԥыларақәа ахьымҩаԥырго.

Ишәзааигәо аҭыԥ аԥшаара

Ишԥамҩаԥысуеи ҳаиԥыларақәа?

Мчыбжьыкахь ҩынтә Иегова ишаҳаҭцәа имҩаԥыргоит Анцәа имҵахырхәаразы аиԥыларақәа (Ауриацәа 10:24, 25). Урҭ аиԥыларақәа рахь изҭаху зегь неир рылшоит, уаҟа ҳара Абиблиа ҭаҳҵаауеит, насгьы иаҳҵаз ҳаԥсҭазаараҿы ахархәашьа ҳҵоит.

Ҳаиԥыларақәа реиҳарак рҿы аӡырҩцәа рхы аладырхәуеит, аҵаҩцәа аурокқәа рыҽшрыладырхәуа еиԥш. Аиԥыларақәа ирылагоит, насгьы ихдыркәшоит ашәеи анцәаиҳәареи рыла.

Ҳара ҳаиԥыларақәа рҭааразы Иегова ишаҳаҭны аҟалара аҭахӡам. Ҳара ауаа зегь ааԥхьара раҳҭоит. Аҩналаразы аԥара шәатәӡам. Уа аԥара еизыргаӡом.