Contenido ata narukitane

Menú secundario sabasaba naru

Jeoba Arewaramo

warao

Karatasebe jiro

Waraosebeira ya dijanamo isia orikuare nakakitane awai “Kirito sitaki” ya jisaka jisaka tane ekorakore vinculo eku clic abanu, mimejerei o karatasebe jiro jakutai iarakitane.