Sho ndja oma lo waoho nkama ndo oma l’atei w’anto watɛkɛta ɛtɛkɛta wotshikitanyi, koko tekɔ la eyango waamɛ. Kɛnɛ koleki tshɛ ele, sho tshɛ kombolaka ntombola Jehowa, Nzambi lele kiɔkɔ ya Bible ndo Otungi wa diangɔ tshɛ. Sho salaka tshɛ dia mbokoya YesoKristo ndo sho ngɛnangɛnaka woho welamɛso Akristo. Ɔmɔmɔ la l’atei aso mbetshaka wenya mbala la mbala dia nkimanyiya anto dia vɔ mbeya Bible ndo awui wendana la Diolelo diaki Nzambi. Lam’ele sho sambishaka awui wendana la Jehowa Nzambi ndo la Diolelo diande, sho mbelamɛka Ɛmɛnyi wa Jehowa.

Ɔtɔ lo sitɛ kaso. Adia Bible l’Ɛtɛrnɛtɛ. Eka awui efula wendana la so ndo la dietawɔ diaso.