Huti le conținutoste

O rrom, i rromni hai i familia

I Biblia si iech lil anda sea le manușa. Ande late si sfaturi cai sicaven tumen sar te avel tumen iech familia fericime hai sar te bariaren tumare șiaven. a

a Ande cadai secțiunea, chichiva anava sas-le parude.

Publicații

Tumari familia daștil te avel fericime

Daștil te avel-tu iech familia fericime cana cheres so phenen le principii andai Biblia.