ما مردمانی از کلتورهای مختلف و صدها لسانهای مختلف استیم.‏ با وجود این،‏ اهداف مشترک ما را متحد می⁠سازد.‏ اولین هدف ما این است که یَهُوَه خدا را جلال دهیم،‏ خدای که خالق زمین و آسمان است و خود را در کتاب مقدّس معرفی کرده است.‏ همچنین تلاش می⁠کنیم که در زنده‌گی از عیسی مسیح پیروی کنیم و افتخار می⁠کنیم که مسیحی خوانده می⁠شویم.‏ هر کدام از ما به رضای خود وقت صرف می⁠کند که مردم را همراه کتاب مقدّس،‏ یعنی تورات،‏ زبور و انجیل و پادشاهی خدا آشنا بسازد.‏ نام ما شاهدان یَهُوَه است بخاطر اینکه همراه مردم در مورد یَهُوَه خدا و پادشاهی او گپ میزنیم.‏

در سایت ما جستجو کنید.‏ کتاب مقدّس را آنلاین بخوانید.‏ در مورد ما و عقیده⁠های ما زیادتر معلومات حاصل کنید.‏