ما مردمانی با کلتورهای مختلف و صدها لسان میباشیم که اهداف مشترک،‏ ما را متحد میسازد.‏ مهمترین هدف ما این است که میخواهیم یهوه خدا را،‏ که آفرینندهٔ تمام مخلوقات است و خود را در کتاب مقدّس معرفی کرده است،‏ جلال دهیم.‏ همچنین کوشش میکنیم تا در تمام امورات زنده‌گی تا حد امکان،‏ عیسٰی مسیح را سرمشق خود قرار دهیم و پیرو واقعی او باشیم.‏ هر کدام از ما با علاقمندی وقت میگیریم تا با مردم آموزشِ کتاب مقدّس،‏ یعنی تورات،‏ زبور و انجیل را انجام دهیم و در مورد پادشاهی خدا موعظه کنیم.‏ ما از اینکه در مورد یهوه خدا و پادشاهی او برای مردم شهادت میدهیم،‏ شاهدان یهوه نامیده میشویم.‏

به وب‌سایت ما خوش‌آمدید!‏ شما میتوانید کتاب مقدّس را تقریباً به ۵۰ لسان آنلاین بخوانید و در مورد ما معلومات حاصل کنید و بفهمید که ما چی عقیده داریم.‏