Jaʼana chujni de jejee rajna, jejee cultura techundaná ko jejee thá nichjaná, aro xrajuʼo tetanginá. Ko thi ícha renthe para jaʼana yaa ke sinthasayaaná Jehová, thi kuetuʼan ke kji̱na Biblia ko thi juinchechjian nguíxi sasendajni. Ko kai tanuinka nthaʼaná dithikaʼuná thi kjuago Jesucristo ko para jaʼana anto renthe ke di̱ʼiná cristiano. Nanaa de jaʼana dantsjendaná nchaʼun para tjaguaná chujni para ke tsangina de Biblia ko de Nchixiʼin Dio. Ko ixi nichjaaná chujni de Dio Jehová ko de Nchixiʼin, chujni chunxinxinaná xraa ni testigo de Jehová.

Tsjeʼentha ícha thi jii nthiʼi ngai sitiunaná. Tsjeʼentha keʼe ndáchro Biblia nthiʼi ngai Internet o tsjeʼentha keʼe ícha nthaʼaná ko keʼe tanginá.