Ji'phna kxtee me'jwe

Jeuwa Kaaji'yusa

Txitxh yuwe nasa yuwe

"Dxus jxkaahwa'ja's pta'sxnisa' maa kiwetewa jxuka." (Mateo 24:14)

¿Jeuwa Kaajiˈyusa—Kim wesx yuˈkihkxthaˈw?

Nasa fxiy fxiy sa ũsthaˈw maa kiwetewa jxuka vxite yuwe weˈwsawa ũsthaˈw, jxuka jaˈda ũsthaˈw. Nawa kweˈsx yuˈ mteewa jxtuˈhthesathaw txãa pakayçxathaˈw selpii Jeuwa, txãayũna Dxus eçteweˈsx yuˈ kĩhwa jxuka vxitne. Kwesxa txaˈwẽythawyuˈ Kjsus Kristo wãtwãthaˈw yeeky kihwa iiweeçxmethaˈw txãa Kristianusthaˈw. Kweˈsxa een kukihjithaˈw nasatxis puˈçxhia Dxus eçte piyakaan txãa Dxus jxkaahwaˈjas. Txaˈwẽy txajx yuwes ptasxathaˈw txãa jxkaahwaˈjas açiu naw yesenetkaˈw Jeuwa Kaajiˈyusa.

Pahjwe ayte internete. Dxus eçaˈs leywẽ internete. Piyawe kwesxnxakh kwesx jiyunxisas.

 

Dxus eçaˈs piyaweçxa pẽhywẽ vxu paakame

Jxpaakawe Dxuste piyaweçxa idxas kĩhtewa eˈw theˈgte kĩhte uˈjwenxa tasxia kĩhwa vxu paakame.

Jeuwa Kaajiˈyusa videus vxitinxisa

Internete videus puˈçxhik eˈw kaayakiˈjnxisa vxiasame Dxusaˈs.

Pkhakhenxisa Jeuwa kaaji’yusa

paapẽykwe kwe’sx mtee Jeuwa kaaji’yusa pkhakhe aça’ ma’w kxtha’w Dxusas seelpi.

Weˈwnxi eça jxuka tasxik

Thẽgwe ãçxhweˈsx kĩhpnxisatxis vxite weˈwnxi eça fxiˈjnxisa.

Videus We'weya ãja'samee yuwe

Dxus eça's piyaya theg videu we'weya ãja'samee yuwe.