Nu nuä jabu̱

Ya Testigo ä Jeoba

Huanhni ra ne ñuhü

Ya libro ʼne ya foyeto pa gi nxa̱di ra Biblia

Di nbitaʼihe gi käʼmi nuya ya libro ʼne ya foyeto gehya di ze̱i gi nxa̱di ra Biblia ge ʼdahmi ʼna ya tema.

Huanhni ʼna ne nubu̱ ja ra rekuadro ge ya ne ʼne gi japi clic nubu̱ «Hyoni» pa gi nu ʼbe̱ʼä ja ge nuä ne ga huanhni. Da za̱ gi ʼyoʼti ʼna xe̱ki ge ra título.

 

PA̱DI ʼBE̱PU̱ GI NU
Mosaico
Lista

2018 Memorial Invitation

¿Ha da za̱ di mʼbu̱i maho̱nʼä nuʼu̱ xa ndü?

¿Toʼo da za̱ di ʼyonju̱ nubu̱ ja ma mʼbu̱ihu̱?

¿Toʼo majuäni di manda ra ximha̱i?

¿ʼBe̱ʼä ra Nʼtsu̱ʼtabi Ojä?

¿ʼBe̱ʼä di ʼbe̱di pa di njohya ni familia?

¿Ha da zo̱ho̱ ʼna ra pa ge ya hingä nʼu̱mbähu̱?

¿ʼBe̱ʼä gi mbëni da thogi yu̱ pa ba ëpu̱?

¿ʼBe̱ʼä gi mbëni nangeʼä ra Biblia?

ʼYo̱de Ojä pa da za̱ gi mʼbu̱i mazäi

ʼYo̱de Ojä

Nuʼu̱ gi nuua da za̱ da nja ʼdahmi ʼnanʼyo ge ʼna nʼto̱ʼte nuʼu̱ ya su̱kuä di daʼi.