Tova kuluji lulosiyana akale nendimi jilosiyana koga tinoshanganiswa nemipimo inokwelana. Tinoda kukuja Jehova kupinda zose, Mwali wakakwala iBhayibhili akale wakata zunu zose. Tikweje nopatinokwanisa napo kukwekwejeka Jesu Klisto akale todada kushobwa kuwhi vaKlisto. Umwe nomwe wedu unopeja nshaji nji ebhancha banhu nozweBhayibhili akale noBushe bwaMwali. Nokuti tosumikija, tolebeleka nozwaJehova akale noBushe bubwe, towhi baSumikiji baJehova.

Linga pewebhusayiti yedu. Bala iBhayibhili peIntaneti. Ziba zunji zunobhatanisa isu nozwatinodimbwa.