Skip to content

Viuano via Cikungulukilo via Vakaleho va Yehova

Tantekeyenu via viuano vietu. Tantekeyenu cihela ci vie ku hitila viuano ca kala mu hiehi nenu.

Ku liniunga ku coronavírus (COVID-19): Omo lia musongo uliko, viuano vietu ano matangua vie ku hitila mu vivideo na vitelefone. Nga mu tonda ku tantekeya vati mu hasa ku litokakana ku viuano vietu, hulenu umo ua Vakaleho va Yehova ni nyatenu aha.

Hangulenu Cihela ca Kala ha Hiehi na Ndzivo Yenu (opens new window)