Mili lae mai fasia kokomua oro eʼeta kwailiu, mena ana teʼesi manataa na mili too ania ne ofu kamiliʼa. Si do gwauṉaʼi na mili thathami ilia, nia na farebaita la ana tha Jehovah God ne falea mai ṉa Baebol bia ka thauṉania si do ki sui bana. Mili ili uria lae la sulia tha Jesus Christ bia mika seʼethathala sulaʼania ni kamiliʼa ṉa Kristin ki. Kamiliʼa sui boʼo mili arutoʼona si maṉa kamiliʼa ki ura adomi lana imole ki ura keki toʼoa Baebol bia keki toʼodo sulia Inotoa tha God. Sulaʼania na mili uʼunu tatalo sulia tha Jehovah God bia ṉa Inotoa nia, mika too ana si thateʼedo eri Jehovah’s Witness Ki.

E leʼa asia naʼa ura oki lae i la Web site kamiliʼa. Teʼemania Baebol i la internet. Toʼoa laʼu teisi do suli kamiliʼa ma faʼamamane la kamiliʼa ki.