Hataa nikhalaka okhapila niiluuka cookhalaka iminyacene, ninawiiwanana konttha nintthara citthu cimocaaru. Masi moothene mmo nimpheela unlemeliha Yehova, Nluku ombiiblyani umpale citthu coothene. Ninaapanka inkhitiriihu wiira nintakihe Yesu Kristu ni ninawiittittimiha wiihaniyawihu Makristau. Hiivano oothene ninawiivaha ukathi wiira nipanke mitekocihu cowaasomiha atthu Ibiiblya ni Umwene wa Nluku. Ukhala wiira nimmuluma Yehova Nluku ni Umwenyaawe, nincuweliya ukhala Masaahiti a Yehova.

Uvarele nteko isaitiihu. Usome Ibiiblya mwinternetini. Wiitthuce-tho mattharelweehu ottiini.