Ka kuu-sa ñayí sin sin ñuu, sin sin yuʼu, de ɨn ni̱ ja ñuʼun nu̱u̱ nda-sa de ka kúni-sa ka koo yiñuʼun-sa nu̱u̱ Jeová, ja ni saʼa ja ni jakoo Biblia ji ja ni saʼa ndɨʼɨ ja iyo ñuuyɨvɨ́, suni ka chuʼun ndee ini-sa ka kundiki-sa Jesucristo de ñukua kuu ja ka kusii ini-sa ja ka kuu-sa cristiano. Ndɨʼɨ-sa ka jatiñu tiempo tágua ka chindee nda ñayí ka kutuʼva-ji tuʼun Yandios ji Reino Yandios. Sɨkɨ ja ka kaʼan-sa tuʼun Jeová ji Reino-Ya, ka jini ñayí ja ka kuu-sa testigo Jeová.

Kuu ndaduku-ní inka tuʼun nu̱u̱ sitio yaʼa. Kaʼvi-ní Tutu Yandios axi kutuʼva ka-ni de kuni-ní nágua kuu ja kandija nda-sa.